Čitatelia

Práca s čitateľmi

Modul slúži na evidenciu čitateľov knižnice. Je úzko zviazaný s výpožičkami, ktorým sa budeme venovať v samostatnej kapitole. V tejto časti sa budeme venovať nasledujúcim témam: