Čitatelia

Práca s čitateľmi

Modul slúži na evidenciu čitateľov knižnice. Je úzko zviazaný s výpožičkami, ktorým sa budeme venovať v samostatnej kapitole. V tejto časti sa budeme venovať nasledujúcim témam: 

  • Registrácia čitateľov
  • Zoznam čitateľov
  • Práca s triedami a školami
  • Anonymizácia osobných údajov
  • Poplatky a kredity
  • Komunikácia s knižnicou