Čitatelia

Registrácia čitateľov

Funkcia slúži na zápis čitateľov (ich osobných údajov) do systému. Každý čitateľ má v systéme svoje čitateľské konto, na ktoré sa viažu jeho výpožičky a poplatky.

Prístup k funkcii

Zápis nových čitateľov je možné vykonať z dvoch miest:

 1. Z pracovnej plochy – sekcie Výpožičky – funkciou Pridať čitateľa
 2. Zo zoznamu čitateľov – funkciou Pridať čitateľa. Do zoznamu čitateľov je možné sa dostať z pracovnej plochy:
  1. Z ľavého menu tlačidlom Zoznam čitateľov
  2. Kliknutím na bublinu počtu čitateľov v sekcii Štatistiky za celé obdobie
  3. Z ponuky Výpožičky – tlačidlom Zoznam čitateľov

Bez ohľadu na to, ktorý prístupový bod použijete, po stlačení funkcie Pridať čitateľa sa otvorí registračný formulár, ktorý si popíšeme.

Registračná karta čitateľa

Predstavíme si jednotlivé položky formulára. Hodnoty označené hviezdičkou ( * ) sú povinné. 

 • Kategória * – čitateľskú kategóriu vyberte z roletového výberu. Nie je možné vybrať inú kategóriu, ako uvedené v ponuke. V prípade výberu kategórie:
  • Trieda sa automaticky nastaví koniec platnosti registrácie o 10 rokov. UPOZORNENIE: Kategóriu používajte, ak chcete evidovať výpožičky pre celú triedu, nie jednotlivých žiakov.
  • Zamestnanec sa automaticky nastaví koniec platnosti registrácie do nekonečna (v systéme uvedené ako rok 4758)
  • Dieťa do 15 rokov sa pridá riadok Zodpovedná osoba, ktorý slúži na zapísanie priezviska a mena zodpovednej osoby. Okrem toho sa pod riadok Číslo č.p. môže pridať riadok pre výber triedy žiaka (pokiaľ knižnica využíva funkciu pre správu škôl a tried)
 • Priezvisko / Meno * – zápis priezviska a mena. Ak má čitateľ dve mená, druhé krstné meno zapíšte do formulára pre meno. Na základe priezviska je možné čitateľa v systéme vyhľadávať. 
  Titul pred / za – priestor pre zápis akademického titulu – samostatne pre tituly pred menom a za menom.
 • Dátum narodenia * – zapíšte dátum narodenia alebo vyberte z kalendára. Na základe zapísanej hodnoty systém zobrazí aktuálny vek čitateľa vo výpožičnej karte a upozorní v prípade prekročenia hranice veku (pri čitateľskej kategórii Dieťa do 15 rokov)
 • Číslo OP – vložte číslo občianskeho preukazu. V prípade ak čitateľ nemá OP, číslo pasu alebo iného dokladu zapíšte v sekcii Ďalšie identifikátory.
 • Email – zapíšte emailovú adresu čitateľa. Vždy zapíšte iba jednu, preferujte súkromnú
 • Telefónne číslo – mobilný telefón. Telefónne číslo môže slúžiť ako prihlasovací údaj pre čitateľa do online katalógu
 • Poznámka k tel. číslu – určené pre zápis akejkoľvek poznámky súvisiacej s číslom (napr. číslo na otca a pod.)
 • Ďalšie telefónne číslo – zapíšte druhé číslo na čitateľa, napríklad pevnú linku. Môže byť v akomkoľvek tvare a slúži iba pre interné účely knižnice.
 • Číslo ČP * – predstavuje hodnotu čísla čitateľského preukazu. Číslo zadávajte ručne iba v prípade ak chcete použiť vlastnú evidenciu (napr. už vytlačené preukazy). V takom prípade odstráňte znak “ ☑ “ na konci riadku. V opačnom prípade nechajte riadok bez zmeny, systém vygeneruje nasledujúce číslo preukazu automaticky podľa generátora. V prípade, ak máte definovaných viac generátorov, roletovým výberom si môžete zmeniť aktuálny generátor. Na základe čísla preukazu je možné čitateľa v systéme vyhľadávať.
 • Čiarový kód * – je číselné vyjadrenie čiarového kódu. Číslo zadávajte ručne iba v prípade ak chcete použiť vlastnú evidenciu (napr. už vytlačené preukazy). V takom prípade odstráňte znak “ ☑ “ na konci riadku. V opačnom prípade nechajte riadok bez zmeny, systém vygeneruje nasledujúci kód automaticky podľa generátora. V prípade, ak máte definovaných viac generátorov, roletovým výberom si môžete zmeniť aktuálny generátor. Na základe čísla čiarového kódu je možné čitateľa v systéme vyhľadávať (čítačkou alebo ručným zápisom). 
Výber triedy žiaka
 • Platnosť registrácie * – automaticky sa nastaví od dnešného dňa. Koniec je nastavený podľa nastavenia dĺžky registračnej doby pre zvolenú kategóriu. Zvyčajne na 365 dní. V prípade potreby je možné koniec platnosti registrácie ručne upraviť, a to hlavne v prípade, že čitateľa evidujete do systému až po tom, čo bol v knižnici evidovaný v papierovej evidencii.
 • Poznámka – zapíšte akúkoľvek poznámku o čitateľovi. Poznámka sa následne zobrazí vo výpožičnej karte daného čitateľa. Upozornenie: Poznámku čitateľ nevidí, je učená iba pre obsluhu systému.
 • Korešpondenčné adresy
  • Typ adresy – zvoľte Trvalá / Prechodná. Zapísať je možné obe adresy. Po zápise ktoréhokoľvek typu stlačte tlačidlo “ + Pridať“. Adresa sa následne zbalí a môžete zapisovať iný typ adresy.
  • Ulica
  • Mesto
  • PSČ
  • P. O. Box
 • Predvoľby osobných údajov – predstavuje preferencie čitateľa ohľadom ochrany osobných údajov. Pri každej voľbe je možné vybrať z možností: Nevyplnené / Súhlasí / Nesúhlasí. Voľby sú nasledovné:
  • Zasielanie noviniek vo fonde emailom – čitateľ vyjadruje ne/súhlas s tým, či si želá odoberať emailové novinky vo fonde.
  • Zasielanie oznamov emailom – čitateľ vyjadruje ne/súhlas s odoberaním hromadných oznamov emailom.
  • Fotografovanie na podujatiach knižnice použité za účelom propagácie činnosti knižnice (zobrazuje sa iba v prípade čitateľskej kategórie Dieťa do 15 rokov) – predstavuje ne/súhlas s fotografovaním dieťaťa. Nesúhlas sa zobrazí pri pri hromadnej návšteve triedy.

Kým nebudú predvoľby vyplnené, v riadku svieti výstražný trojuholník a v záhlaví sekcie Predvoľby osobných údajov je informácia o nevyplnených voľbách. Odporúčame, aby knižnica trvala na vyjadrení stanoviska k uvedeným voľbám. Vyjadrené ne/súhlasi sa zobrazia v tlačovej zostave Prihláška čitateľa.

 • Ďalšie identifikátory (rozbaľovacia ponuka) – slúži na evidenciu ostatných identifikačných dokumentov. Podľa týchto údajov ale nie je možné čitateľa vyhľadávať. V ponuke nájdete možnosti:
  • Pas
  • ISIC karta
  • ŤZP preukaz

Novú kartu alebo zmenenú kartu je potrebné uložiť tlačidlom ULOŽIŤ. V opačnom prípade sa zmeny neuchovajú. Tlačidlo Uložiť a tlačiť slúži na uloženie zmien a súčasne pre rýchly prístup k výberu tlačovej zostavy (Čitateľský preukaz / Prihláška do knižnice). Prečítajte si viac o tlači prihlášky a preukazu.

Po uložení údajov vás systém vráti na predošlú obrazovku (napr. Pracovnú plochu alebo zoznam čitateľov) a vpravo hore zobrazí hlásenie o úspešne uloženej prihláške. Súčasťou hlásenia je aj možnosť kliknúť na linku „výpožičná karta„, ktorá vás presmeruje na možnosť čitateľovi požičiavať knihy a/alebo účtovať registračný poplatok

Revidované vo verzii IG 4.3.2