Čitatelia

Registrácia čitateľov

Funkcia slúži na zápis čitateľov (ich osobných údajov) do systému. Každý čitateľ má v systéme svoje čitateľské konto, na ktoré sa viažu jeho výpožičky a poplatky

Prístup k funkcii

Zápis nových čitateľov je možné vykonať z dvoch miest:

 1. Z pracovnej plochy – sekcie Výpožičky – funkciou Pridať čitateľa
 2. Zo zoznamu čitateľov – funkciou Pridať čitateľa. Do zoznamu čitateľov je možné sa dostať z pracovnej plochy:
  1. Z ľavého menu tlačidlom Zoznam čitateľov
  2. Kliknutím na bublinu počtu čitateľov v sekcii Štatistiky za celé obdobie
  3. Z ponuky Výpožičky – tlačidlom Zoznam čitateľov

Bez ohľadu na to, ktorý prístupový bod použijete, po stlačení funkcie Pridať čitateľa sa otvorí registračný formulár, ktorý si popíšeme.

Zoznam záznamov Infogate

Predstavíme si jednotlivé položky formulára. Hodnoty označené hviezdičkou ( * ) sú povinné. 

 • Priezvisko / Meno * – zápis priezviska a mena. Ak má čitateľ dve mená, druhé krstné meno zapíšte do formulára pre meno. Na základe priezviska je možné čitateľa v systéme vyhľadávať. 
  Titul pred / za – priestor pre zápis akademického titulu – samostatne pre tituly pred menom a za menom.
 • Dátum narodenia * – zapíšte dátum narodenia alebo vyberte z kalendára. Na základe zapísanej hodnoty systém zobrazí aktuálny vek čitateľa vo výpožičnej karte a upozorní v prípade prekročenia hranice veku (pri čitateľskej kategórii Dieťa do 15 rokov)
 • Číslo OP – vložte číslo občianskeho preukazu. V prípade ak čitateľ nemá OP, číslo pasu alebo iného dokladu zapíšte v sekcii Ďalšie identifikátory.
 • Email – zapíšte emailovú adresu čitateľa. Vždy zapíšte iba jednu, preferujte súkromnú. Na adresu mu systém automaticky odošle PIN. PIN slúži na prepojenie konta InfoGate s čitateľským kontom v knižnici. Súčasťou emailu s PINom sú aj inštrukcie pre prepojenie knižničného konta danej knižnice s používateľským kontom v systéme InfoGate. V prípade, že čitateľ nemá emailovú adresu, je potrebné odznačiť riadok „PIN bude odoslaný na email čitateľa“.
  Telefónne číslo – preferujte číslo na mobilný telefón. Slovenské čísla zapíšte v tvare 09XX, zahraničné v tvare +4209XXX
 • Číslo ČP * – predstavuje hodnotu čísla čitateľského preukazu. Číslo zadávajte iba v prípade ak chcete použiť vlastnú evidenciu. V opačnom prípade nechajte riadok prázdny, systém ho vygeneruje automaticky podľa generátora. Na základe čísla preukazu je možné čitateľa v systéme vyhľadávať.
 • Čiarový kód * – hodnota čiarového kódu. Kód zapisujte iba v prípade, ak chcete použiť vlastnú evidenciu. V opačnom prípade nechajte riadok prázdny, systém ho vygeneruje automaticky podľa generátora.  Na základe čísla čiarového kódu je možné čitateľa v systéme vyhľadávať (čítačkou alebo ručným zápisom). 
 • Kategória * – čitateľskú kategóriu vyberte z roletového výberu. Nie je možné vybrať inú kategóriu, ako uvedené v ponuke. V prípade výberu kategórie:
  • Trieda sa automaticky nastaví koniec platnosti registrácie o 10 rokov
  • Zamestnanec sa automaticky nastaví koniec platnosti registrácie do nekonečna (v systéme uvedené ako rok 4758)
  • Dieťa do 15 rokov sa pridá riadok Zodpovedná osoba, ktorý slúži na zapísanie priezviska a mena zodpovednej osoby. Okrem toho sa pod riadok Kategória môže pridať riadok pre výber triedy žiaka (pokiaľ knižnica využíva funkciu pre správu škôl a tried)
 • Platnosť registrácie * – automaticky sa nastaví od dnešného dňa. Koniec je nastavený podľa nastavenia dĺžky registračnej doby pre zvolenú kategóriu. Zvyčajne na 365 dní. V prípade potreby je možné koniec platnosti registrácie ručne upraviť, a to hlavne v prípade, že čitateľa evidujete do systému až po tom, čo bol v knižnici evidovaný v papierovej evidencii.
 • Poznámka – zapíšte akúkoľvek poznámku o čitateľovi. Poznámka sa následne zobrazí vo výpožičnej karte daného čitateľa. Upozornenie: Poznámku čitateľ nevidí, je učená iba pre obsluhu systému.
 • Korešpondenčné adresy – Rozbaľovacia ponuka –
 • Korešpondenčné adresy
  • Typ adresy – zvoľte Trvalá / Prechodná. Zapísať je možné obe adresy. Po zápise ktoréhokoľvek typu stlačte tlačidlo “ + Pridať“. Adresa sa následne zbalí a môžete zapisovať iný typ adresy
  • Ulica
  • Mesto
  • PSČ
  • P. O. Box
 • Predvoľby osobných údajov – predstavuje preferencie čitateľa ohľadom ochrany osobných údajov. Pri každej voľbe je možné vybrať z možností: Nevyplnené / Súhlasí / Nesúhlasí. Voľby sú nasledovné:
  • Zasielanie noviniek vo fonde emailom – čitateľ vyjadruje ne/súhlas s tým, či si želá odoberať emailové novinky vo fonde.
  • Zasielanie oznamov emailom – čitateľ vyjadruje ne/súhlas s odoberaním hromadných oznamov emailom.
  • Fotografovanie na podujatiach knižnice použité za účelom propagácie činnosti knižnice (zobrazuje sa iba v prípade čitateľskej kategórie Dieťa do 15 rokov) – predstavuje ne/súhlas s fotografovaním dieťaťa. Nesúhlas sa zobrazí pri pri hromadnej návšteve triedy.

Kým nebudú predvoľby vyplnené, v riadku svieti výstražný trojuholník a v záhlaví sekcie Predvoľby osobných údajov je informácia o nevyplnených voľbách. Odporúčame, aby knižnica trvala na vyjadrení stanoviska k uvedeným voľbám. Vyjadrené ne/súhlasi sazobrazia v tlačovej zostave Prihláška čitateľa.

 • Ďalšie identifikátory (rozbaľovacia ponuka) – slúži na evidenciu ostatných identifikačných dokumentov. Podľa týchto údajov ale nie je možné čitateľa vyhľadávať. V ponuke nájdete možnosti:
  • Pas
  • ISIC karta
  • ŤZP preukaz

Novú kartu alebo zmenenú kartu je potrebné uložiť tlačidlom ULOŽIŤ. V opačnom prípade sa zmeny neuchovajú. 

Revidované vo verzii IG 3.28.1