Katalóg

Tlač všeobecne

Upozornenie! Pre inštaláciu alebo aktualizáciu programu pre priamu tlač, preskočte na časť dokumentu kliknitím na linku.

Okrem výstupov prírastkového / úbytkového zoznamu a štatistík, dokáže systém generovať aj rôzne tlačové výstupy. Väčšina z nich je súčasťou výpožičného systému. V tejto kapitole si predstavíme jednotlivé režimy, ktoré je možné pri výstupoch použiť a detailne sa zameriame na prípravu a samotnú tlač.

Pre pomoc s tlačou a predtlačou čiarových kódov, kliknite na odkaz

Definícia zobrazenia a tlače výstupu

Ako bolo spomenuté, s tlačovými zostavami sa stretneme hlavne vo výpožičkách. Najčastejšie v konte čitateľa, kde je možné zobrazovať/tlačiť/posielať viaceré tlačové výstupy. Napríklad:

 • Čitateľský preukaz
 • Prihláška (registračná karta)
 • Potvrdenie o výpožičkách (Výpožičný lístok / stav výpožičiek)
 • Účtenku 
 • PIN pre prepojenie konta.

Náhľad niektorých prístupových bodov k tlači zostáv:

Pri prvom použití tlačidla sa zobrazí okno s nastaveniami vašich predvolieb, ktoré je možné prvotne nastaviť a uložiť s cieľom, aby sa pri každom ďalšom použití tlačidla Tlač nastavenia použili a nebolo ich potrebné meniť. Predstavíme si teraz okno s nastaveniami.

Okno pre nastavenie a zobrazenie tlačovej zostavy sa môže mierne odlišovať v závislosti od kontextu, z ktorého bolo vyvolané. Popíšeme jednotlivé body v obrázku:

 1. Výber tlačovej zostavy – táto voľba sa nemusí zobraziť vždy! V niektorých prípadoch je možné vybrať z viacerých zostáv alebo viacerých variantov jednej zostavy. Príkladom je Potvrdenie o vypožičaní na formát A4 alebo na bločkovú tlačiareň.
 2. Výber spôsobu zobrazenia / výstupu
 3. Voľba orientácie zostavy na výšku / šírku
 4. Funkcie pre spustenie zvoleného režimu výstupu
  1. Tlačiť – Spustí zvolený režim výstupu (zobrazenie / PDF / tlač / Odoslanie)
  2. Zatvoriť a uložiť nastavenia – zatvorí okno s aktuálne nastavenými predvoľbami. Táto možnosť slúži na uchovanie najviac využívaných nastavení, a to z toho dôvodu, aby sa pri najbližšom použití funkcie (výberu zostavy) nemuseli opakovane zadávať a funkcionalita vyvolá uložené hodnoty a použije ich.
  3. Zatvoriť bez uloženia nastavenia – po použití bude okno zatvorené bez toho, aby sa uchovali naposledy zvolené predvoľby zobrazenia / tlače. 

Výber spôsobu zobrazenia / Predvolené nastavenia tlačovej zostavy

V tejto časti popisujeme bod 2 z predošlej časti. Tlačovú zostavu je možné:

 • Zobraziť v prehliadači – možnosť zobraziť si zostavu v okne prehliadača.  Po jej zvolení sa zobrazí tlačová zostava v okne, z ktorého je možné zostavu stiahnuť do počítača a / alebo vytlačiť. Okno so zostavou je možné zatvoriť tlačidlom Zatvoriť náhľad (v strede dole) alebo krížikom v pravo hore. 
 • Stiahnuť zostavu ako PDF – zostava sa uloží do počítača ako súbor vo formáte PDF. 
 • Priama tlač – voľba, ktorá umožňuje vytlačiť zostavu na vopred zvolenú tlačiareň vybranú nainštalovanú alebo dostupnú v danom počítači, a to aj napriek tomu, že predvolená tlačiareň je iná. Napríklad: Na počítači je nainštalovaná laserová tlačiareň, ktorá je predvolená pre najčastejšiu tlač a súčasne je na počítač nainštalovaná, alebo cez sieť dostupná bločková tlačiareň. Zostavu pre prihlášku chce knižnica tlačiť na laserovú a potvrdenie o výpožičkách / účtenky na bločkovú. Voľba priama tlač umožní zvoliť každej zostave, na ktorú tlačiareň sa bude tlačiť, a to bez toho, aby obsluha musela meniť nastavenia v počítači. Voľbe priama tlač sa budeme venovať v samostatnej kapitole
 • Poslať emailom – umožňuje danú zostavu poslať na email čitateľa, alebo tlačidlom Zvoliť inú adresu – vpísať ľubovoľnú adresu. V prípade, ak čitateľ nemá uvedený email, bude daná zostava odoslaná do jeho archívu správ, ktorý sa nachádza vo Výpožičnej karte – sekcii Komunikácia s knižnicou. 

Priama tlač

Ako bolo spomenuté, umožňuje vytlačiť zostavu na vopred zvolenú tlačiareň vybranú nainštalovanú alebo dostupnú v danom počítači, a to aj napriek tomu, že predvolená tlačiareň je iná. V tejto kapitole popíšeme postup inštalácie a spustenia tlačového softvéru, ktorý obsluhuje nastavenia danej funkcie.

! Funkcia pre priamu tlač je dostupná iba v platenej verzii !

Postup inštalácie obslužného tlačového softvéru

Pre nastavenie konkrétnej tlačiarne pre zvolenú tlačovú zostavu, je potrebné jednorazovo nainštalovať obslužný program. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Stiahnite si do počítača obslužný program. Z uvedených liniek si zvoľte ten typ, podľa toho, s ktorou verziou pracujete. Softvér pre:
  1. Biblib / InfoGate – slovenská verzia ;
  2. Biblib.cz – česká verzia ;
  3. Demo Biblib / InfoGate – slovenská verzia ;
  4. Demo Biblib.cz – česká verzia
 2. Spustite stiahnutý inštalačný balík s názvom „biblibprinter-slo.msi“. Upozornenie! Je možné, že operačný systém zablokuje inštaláciu alebo vypíše varovanie. Potrďte možnosť inštalácie napriek varovaniu alebo si zavolajte na pomoc technika.
 3. Nainštalujte softvér
 4. Po inštalácii sa bude vyžadovať prihlásenie sa. Použite rovnaký email, ktorým sa hlásite do vašej knižnice ako jej správca.
 5. Zobrazí sa obrazovka s dostupnými tlačiarňami na vašom počítači. Môžete prípadne odznačiť tie, ktoré pre konkrétne tlače nebudete používať. Systém vám ich pri priamej tlači nebude ponúkať.
 6. Okno s nastavením softvéru môžete zatvoriť. Bude minimalizované na spodnej lište a bude sa zapínať súčasne s vašim počítačom.

 

 

Po inštalácii sa v okne pre nastavenie tlačovej zostavy v sekcii Priama tlač – zobrazí v roletovom výbere zoznam vo vašom počítači dostupných tlačiarní, kde môžete vybrať konkrétnu pre daný typ tlačovej zostavy. Napravo od výberu tlačiarne sa nachádza ikonka pre aktualizáciu (dve protichodné šípky). Táto ikona slúži na prípadnú aktualizáciu danej tlačiarne v prípade dlhšej nečinnosti v danom okne.

Pozrite si krátky video návod ako postupovať pri inštalácii obslužného softvéru.

Revidované vo verzii IG 3.27.25