Exempláre

Revízia fondu

Revízia je funkcia, pomocou ktorej sa zisťuje skutočný stav fondu. Porovnáva sa množina v systéme zapísaných prírastkov voči množine načítaných do revízie, teda kusov, ktoré boli v čase vykonania revízie fyzicky vo fonde alebo požičané čitateľovi. Následne sa tieto dve množiny porovnajú a výsledkom je počet nájdených a počet nenájdených dokumentov. Nenájdené exempláre je možné hromadne úbytkovať

Funkcia je dostupná v hornej lište – pod ikonkou ozubeného kolieska a má dve možnosti:

 1. Načítanie do revízie
 2. Kontrola revízie

Postup načítavania do revízie

 1. Vyberte funkciu Načítanie do revízie (horné menu – ozubené koliesko) – otvorí sa okno pre načítavanie a prehľad načítaných záznamov
 2. Čítajte postupne čiarové kódy jednotlivých kníh alebo zapíšte prírastkové číslo a dajte enter po každej knihe. Prírastkové čísla môžete zadávať aj hromadne, teda zapísané za sebou, oddelené čiarkou.
 3. Po načítaní čiarového kódu alebo vložení prírastkového čísla sa v spodnej časti zobrazia základné údaje o prírastku (názov titulu, prírastkové číslo a lokácia). Pre prípad omylu, je možné prírastok z revízie odstrániť (tlačidlo Akcie – Vyradiť z revízie).
 4. Postup opakujte, až kým nenačítate do revízie celý fond. Následne prejdete k vyhodnoteniu revízie.

Načítavanie do revízie môžete kedykoľvek prerušiť a pokračovať neskôr. Podstatné je si poznamenať, ktorý deň sa začalo s revíziou. Do revízie nemusíte načítať aktuálne požičané exempláre. Systém ich sám vyhodnotí pri kontrole ako nájdené

Zoznam záznamov Infogate

Kontrola revízie – vyhodnotenie

Po načítaní všetkých exemplárov do revízie môžete pristúpiť k jej kontrole. Funkcia je dostupná v hornej lište – ozubenom koliesku ako Kontrola revízie. Zobrazí sa okno, v ktorom môžete zadať dodatočné podmienky a upresnenia. Pre spustenie kontroly urobte nasledovné kroky:

 1. Zadajte dátum začiatku revízie (kliknite do okienka alebo na ikonu kalendára). Výber dátumu je povinný
 2. Môžete zadať lokáciu, alebo lokácie, v ktorých ste robili revíziu. Výber lokácií nie je povinný.
 3. Môžete zmeniť názov revízie.
 4. Stlačte tlačidlo Spustiť – systém následne vytvorí súbor s vyhodnotením. Súbor sa súčasne stiahne do vášho počítača a zostane a v úložisku. 

Súbory v úložisku je možné tlačidlom Akcie opätovne stiahnuť alebo z neho vymazať. 

Zobrazenie exemplárov podľa stavu v revízii

Presný výsledok revízie je možné filtrovať v zozname exemplárov v ľavom paneli v sekcii Stav revízie. Hodnoty filtra, ktoré je možné použiť sú:

 • Neúspešne kontrolované – predstavuje zoznam exemplárov, ktoré neboli načítané do revízie. Sú pravdepodobne stratené a bude potrebné ich úbytkovať, aby ich čitatelia nežiadali.
 • Úspešne kontrolované – je celkový zoznam nájdených exemplárov, ktoré boli načítané do revízie cez funkciu Načítanie do revízie a súčasne požičané v kontách čitateľov.
 • Nájdené pri revízii – exempláre, ktoré boli načítané do revízie cez funkciu
 • Požičané pri kontrole revízie – sú prírastky, ktoré boli v čase vyhodnotenia revízia požičané v kontách čitateľov.

Konkrétny zoznam na základe zvolenej množiny si vyfiltrujete nasledovne:

 1. Označte požadovaný stav ikonkou zelenej fajky
 2. Stlačte tlačidlo Filtrovať alebo ikonku lievika – systém zobrazí všetky exempláre vyhovujúce vášmu filtru.

Hodnoty pri jednotlivých stavoch zostávajú vo filtri až do vyhodnotenia ďalšej revízie. 

Revidované vo verzii IG 4.2