Katalóg

Vytváranie a úprava záznamov cez rozšírený formulár

Prístup do formulára má len prihlásený, a teda registrovaný používateľ. Formulár je možné vyvolať, alebo inými slovami otvoriť ho, viacerými spôsobmi:

  1. Pri vytváraní nových záznamov je prístup možný z jednoduchého formulára (tlačidlom Použiť podrobnejší formulár).
  2. Pri úprave existujúcich záznamov je prístup z detailu – pomocou tlačidla Upraviť záznam a ponuky Editovať záznam. 

Prostredie formulára

! Pozor! Všetky nové záznamy a úpravy už existujúcich záznamov, ktoré vykonáte, budú viditeľné aj pre ostatných používateľov Infogate / Biblib!

Prostredie je rozdelené na tri hlavné časti:

  • záhlavie – obsahujúce funkcie pre uloženie formulára, alebo návrat bez uloženia – ak ste aj začali robiť zmeny vo formulári, po stlačení tlačidla budú zrušené a vy sa vrátite do prostredia, z ktorého ste formulár vyvolali,
  • záložky – jednotlivé polia formulára sú zlúčené do samostatných významových celkov – skupiniek údajov, napr. názvové údaje obsahujú polia hlavný názov, podnázov, súbežný názov a ďalšie spoločné názvové údaje. V mobilnom rozhraní (tablet a mobil) sa záložky nezobrazujú, ale údaje zostávajú po skupinkách, pribudne však navigácia (viď dva body nižšie),
  • hlavná časť formulára – telo, ktoré obsahuje jednotlivé položky pre vypĺňanie. Je to vždy prítomný náhľad tzv. ISBD náhľad záznamu, alebo inými slovami výpis, ktorý zobrazuje takmer všetky vyplnené údaje v bibliografickej, dobre čitateľnej, podobe,
  • navigácia – zobrazuje sa len v prípade mobilných zariadení, keďže záložky sa tu už nezobrazujú, aby sa dalo ľahko medzi skupinami polí prechádzať.

V prostredí pre mobilné zariadenia sú záložky nahradené tzv. listovaním po krokoch, čo umožňuje plynulé prechádzanie medzi záložkami. Listovanie sa nachádza v spodnej časti formulára.

Záložky

Ako sme už spomenuli vyššie, v záložkách sa nachádzajú významovo spoločné údaje.

Identifikátory – medzi hlavné identifikátory patria ISBN, ISSN a ich varianty, ďalšie identifikátory a všeobecné označenie dokumentu. Viac sa o zápise identifikátorov dočítate v článku Formulár knihy – Identifikátory.
Názvové údaje – predstavujú všetky druhy názvov v jednej záložke. Rozpoznávame hlavný názov, podnázov, súbežný názov, variantný názov. K názvovým údajom patrí aj zápis údajov o časti dokumentu, ak existuje taká informácia. Viac sa o zápise názvových údajov dočítate v článku Formulár knihy – Názvové údaje.
Zodpovednosť – informácie o tých, ktorí sú autorsky zodpovední za dané dielo. Teda autor, ilustrátor, redaktor. Viac o zodpovednosti nájdete v článku Formulár knihy – Zodpovednosť.
Fyzický popis – spolu sa tu nachádzajú údaje, ako sú počet strán, sprievodný materiál, charakteristika obsahu, ďalšie fyzické údaje, ale aj jazyk dokumentu ako celku. Viac si prečítajte v článku Formulár knihy – Fyzický popis.
Vecné údaje – kľúčové slová, MDT a žáner. Žáner ako jediný údaj sa dá editovať priamo z detailu. Viac v článku Formulár knihy – Vecné údaje.
Vydavateľské údaje – skupinu údajov tvorí vydavateľ (miesto), rok vydania, poradie, typ vydania, náklad a edícia. Viac nájdete v článku Formulár knihy – Vydavateľské údaje.
História dokumentu – históriu dokumentu vidia len administrátori systému Infogate.

 

Revidované vo verzii IG 4.2