Katalóg

Zoznam kníh exemplárovej knižnice

Zoznam kníh predstavuje fond alebo katalóg knižnice. Zobrazujú sa v ňom bibliografické záznamy titulov a z tohto prostredia je možné pridávať nové záznamy alebo upravovať súčasné. V príspevku sa venujeme nasledovným častiam:

Prístup k zoznamu záznamov knižnice je možný nasledujúcimi spôsobmi:

 • z pracovnej plochy odklikom z bubliny s počtom kníh,
 • z pracovnej plochy z ponuky ľavého menu Katalóg > Zoznam kníh,
 • ako výsledok hľadania,
 • z hornej lišty z ponuky Zoznamy > Zoznam kníh.

Prostredie zoznamu

Nižšie sa nachádza pohľad na hlavnú stránku zoznamu kníh (v režime zobrazenia „Zoznam“).

Zoznam záznamov Infogate

Stránka sa skladá z niekoľkých blokov:

 1. filtrovanie – celá ľavá strana stránky,
 2. informačno navigačné záhlavie – pod hornou lištou,
 3. zoznam záznamov kníh – ústredná časť stránky,

Filtrovanie

V zozname záznamov je v ľavej časti blok pre filtrovanie. Filtrovať môžete dvomi spôsobmi, a to buď vpísaním hľadaného textu do okna pre hľadanie, alebo zvolením jednej alebo viacerých kategórií hľadaných údajov.

Kategóriami údajov sú:

 • Autor
 • Rok vydania
 • Jazyk
 • Dostupnosť v knižniciach
 • Kľúčové slová
 • Multimédiá
 • Žánre

Viac sa tejto téme venujeme v článku Filtrovanie.

Informačno navigačné záhlavie

Hľadané

Informácia o všetkých použitých výrazoch pri hľadaní. Hľadané výrazy sa zároveň ukladajú do histórie hľadania, viac si prečítate v článku Vyhľadávanie – návod.

Filtrovanie

Informácia o všetkých použitých hodnotách pri spresnení hľadania. Filtrované výrazy sa neukladajú do histórie hľadania. Viac sa tejto téme venujeme v článku Filtrovanie.

Stránkovanie

Stránkovanie sa nachádza nad, aj pod zoznamom kníh. Zvýraznená je vždy aktuálna strana. Listovať medzi stranami sa dá kliknutím na číslo, zvolením šípky vľavo alebo vpravo, alebo sa presunúť na začiatok zoznamu a na koniec zoznamu.

stránkovanie

Zoznam kníh

Hlavnú časť tela stránky tvorí zoznam kníh. Nad zoznamom kníh sa nachádzajú funkcie na úpravu zobrazenia zoznamu.

Vložiť do košíka

Košík slúži na odloženie záznamov s možnosťou ďalšej práce s nimi. Používateľ aj administrátor knižnice si môžu tvoriť viacero košíkov, ktoré si vedia premenovať alebo zmazať. Záznamy, ktoré chceme pridať do košíka je najprv potrebné označiť.

Označovanie záznamov

Záznamy je možné označiť

 • jednotlivo, a to kliknutím na telo záznamu (na ľubovoľné miesto, okrem klikateľných odkazov ako sú názov, autori, funkčné ikonky a pod.). Po označení záznamu sa v jeho ľavom hornom rohu objaví červený trojuholník, ktorý indikuje správne označenie. označením konkrétneho záznamu. Rovnakým spôsobom sa označenie zruší.
 • hromadne – označením všetkých zobrazených záznamov – tlačidlom Označiť všetky.

 

Vkladanie záznamov do košíka

Označené záznamy je možné do košíka pridať tlačidlom Vložiť do košíka alebo vybrať ponuku v tomto tlačidle s možnosťami:

 • vložiť do košíka – uloží do predvoleného košíka (Hlavný košík)
 • pridať medzi novinky – voľba slúži pre vytvorenie zoznamu noviniek v knižnici za účelom ich hromadného odoslania čitateľom. Odoslanie noviniek je možné aktivovať v nastaveniach parametrov – v sekcii Novinky vo fonde,
 • vytvoriť nový košík – systém zobrazí okno pre zadanie názvu košíka, ktorý najprv vytvorí, aby do neho uložil označené záznamy.

Ikonka košíka sa nachádza v záhlaví stránky (v sivej lište). Detailne sa funkciám košíku budeme venovať v samostatnom článku.

Počet záznamov

Voľba počtu zobrazených záznamov na stránku. Preddefinovaná je hodnota zobrazenia 20. záznamov na stránku.

Zoradenie záznamov

Všetky nájdené záznamy, teda nielen tie aktuálne zobrazené na stránke, je možné zoradiť podľa viacerých kritérií.

1. Podľa relevancie: relevancia sa vypočítava podľa nájdenej zhody hľadanej hodnoty či hodnôt.

2. Podľa názvu zostupne: podľa názvu kníh od posledného písmena Zet.

! Zoraďovanie pracuje tak, že po Zet nasledujú čísla zoradené od najvyššej hodnoty po 0 !

3. Podľa názvu vzostupne: podľa názvu kníh od 0.

! Zoraďovanie pracuje tak, že čísla sú zoradené od 0 po najvyššiu hodnotu v zozname ešte pred písmenom A !

4. Podľa roku vydania zostupne: Podľa roku vydania od najaktuálnejšieho. Ak je napr. aktuálny rok 2018, tak zoznam kníh bude začínať knihami s rokom vydania 2018.

5. Podľa roku vydania vzostupne: Podľa roku vydania od najskôr uvedeného.

Zobrazenie zoznamu kníh

Je niekoľko spôsobov, ako sa môže zoznam kníh zobrazovať, a to ako Zoznam, Mriežka alebo Obálky kníh.

Zoznam – záznamy kníh sa zobrazujú v riadkoch pod sebou. Súčasťou takéhoto záznamu je

 • obálka knihy, ak kniha nemá obálku, môžete ju skúsiť pridať. Pozrite si návod ako pridať obálku.
 • názov, autor, rok vydania, vydavateľ,
 • anotácia (ak existuje),
 • hodnotenie,
 • multimédiá (ak existujú). Viac o multimédiách nájdete v článku Na čo sú a ako pridám multimédiá.
 • počet Voľných / Požičaných exemplárov, ktoré sa zobrazia v zelenej resp. červenej bubline. Kliknutím na bublinu je obsluha presmerovaná do detailu záznamu – záložky Výpožičky, kde rýchlo zistí, komu je kniha požičaná.
 • ikona editácie titulu / exemplárov (zobrazí modálne okno, v ktorom je možné upravovať exempláre)
 • ikonka Rezervácie / objednania. Slúži na vytvorenie objednávky alebo rezervácie pre konkrétneho čitateľa. Funkcia je podmienená jej povolením v nastaveniach,
 • ikonka Koša. Umožní zmazať záznam o dokumente, ale iba v prípade, ak nie je požičaný, resp. k nemu neexistujú žiadne exempláre.

Mriežka – záznamy kníh sa zobrazujú v boxoch v dvoch stĺpcoch. 

Obálky – pre jednotlivé záznamy kníh sa zobrazujú ich obálky a hodnotenie hviezdičkami. 

Revidované vo verzii IG 4.2