Formulár autor slúži na zakladanie a editovanie údajov nielen o autoroch, ale aj ilustrátoroch, fotografoch … skrátka všetkých autorských roliach, ktoré sa podieľajú na titule.

Prístup k funkcii

Funkcia je zatiaľ dostupná len vo formulári kniha, v záložke Zodpovednosť (zodpovednosť za titul a jeho vydanie).

Prístup k formuláru je buď z riadka pridaného autora, a to kliknutím na ikonku Ceruzka, funkcia v tomto prípade slúži na editovanie už existujúceho záznamu osoby,

alebo priamo z poľa pre dohľadávanie Osôb, funkcia slúži na založenie nového záznamu osoby.

! Pred jej použitím odporúčame najprv osobu dohľadať, aby sa tak predišlo vytvoreniu duplicity !

! Pozor, funkcia poľa Osoba je dostupná až po zvolení Role – pole vyššie !

Prostredie formulára

Prostredie je rozdelené na tri hlavné časti:

 • záhlavie – obsahujúce funkcie pre uloženie formulára alebo návrat bez uloženia – ak ste aj začali robiť zmeny vo formulári, po stlačení tlačidla budú zrušené a vy sa vrátite do prostredia, z ktorého ste formulár vyvolali,

  ! Pozor! Všetky úpravy, ktoré vykonáte, budú viditeľné aj pre ostatných používateľov Infogate / Biblib !

 • záložky – jednotlivé polia formulára sú zlúčené do samostatných významových celkov – skupiniek údajov, tu sú to:
  • základné údaje  – autorovo meno, rok narodenia, varianty mena,
  • história dokumentu – funkcia dostupná len pre administrátorov Infogate – zobrazujú sa zmeny vykonané v zázname,
 • hlavná časť formulára – telo, ktoré obsahuje jednotlivé položky pre vypĺňanie. Je to vždy prítomný náhľad tzv. ISBD náhľad záznamu alebo inými slovami výpis, ktorý zobrazuje takmer všetky vyplnené údaje v bibliografickej, dobre čitateľnej, podobe,
 • navigácia – zobrazuje sa len v prípade mobilných zariadení, keďže záložky sa tu už nezobrazujú, aby sa dalo ľahko medzi skupinami polí prechádzať.
V prostredí pre mobilné zariadenia sú záložky nahradené tzv. listovaním po krokoch, čo umožňuje plynulé prechádzanie medzi záložky. Listovanie sa nachádza v spodnej časti formulára.

Záložka Základné údaje

V tejto hlavnej, a z pohľadu bežného používateľa jedinej záložke, sa nachádzajú všetky popisné údaje osoby.

Forma mena – forma mena vyjadruje, či sa jedná o autorovo skutočné meno, meno za slobodna, meno získané sobášom, cirkevné meno, pseudonym, atď. Význam tohto výberu je najmä pri použití funkcie ďalšie varianty mena, vysvetlíme nižšie.

Priezvisko – ako jediný z vypĺňaných položiek je údaj povinný, tzn., že aspoň priezvisko musí byť vyplnené.

Meno – meno osoby, v prípade viacerých mien sa zapisuje prvé meno. 

Stredné meno –  zapisuje sa ďalšie ako prvé meno/mená.

Číslo súvisiace s menom – napríklad pri zápise mena Ján Pavol II., by sa číslo II. zapísalo do tohto poľa. Viac o zápise čísiel sa dočítate v článku Rozšírená editácia čísiel.

Iné údaje – výber z roletového výberu, a to hodnoty ml., st., najml. – pre rozlíšenie príbuzných zhodných mien, najmä ak ich tieto oficiálne používajú.

Roky súvisiace s osobou – rok narodenia, prípadne aj rok úmrtia osoby.  

Ďalšie varianty mena – v prípade, že osoba používa alebo požívala viaceré mená, je možné tieto varianty mien prepojiť medzi sebou.

V poli Väzba na meno je možné ďalšie známe meno dohľadať, ak je už založené v databáze Infogate, alebo ho vytvoriť pomocou funkcie Pridať návrh na vytvorenie osoby – čo vyvolá nový prázdny formulár pre vytvorenie a založenie nového záznamu osoby.

Po pridaní varianty mena sa tento záznam pridá ako samostatný riadok. Cez funkciu Ceruzka je možné záznam opraviť v jeho vlastnom formulári, alebo vymazať riadok ikonou Kôš s pridanou väzbou (nevymaže sa záznam väzbeného mena).

Po skončení editácie nezabudnite záznam Uložiť v hornej časti okna formulára. Následne budete presmerovaný do predchádzajúceho formulára knihy.

V prípade, že nechcete uchovať zmeny, ktoré ste už vykonali, ale chcete sa vrátiť do predchádzajúceho formulára, môžete stlačiť tlačidlo Návrat bez uloženia.

Záložka Ocenenie

Záložka slúži na zápis ocenení, ktoré autor získal alebo mu boli udelené. Ocenenia sa zobrazia v detaile autora, po výbere záložky ocenenia. Zapísať je možné nasledujúce hodnoty:

 • Názov ocenenia – zapisuje sa oficiálny názov ceny, súťaže a pod.
 • Rok ocenenia – eviduje sa rok udelenia ceny
 • Názov inštitúcie – vyberá sa z databázy už existujúcich inštitúcií s možnosťou zapísať novú inštitúciu
 • Ďalšie údaje – napríklad upresnenie. 

Zápis je potrebné uložiť zeleným tlačidlom Pridať. Položky sú opakovateľné, zapísať je možné preto viacero ocenení.

Záložka Doplňujúce údaje

Záložka slúži na zápis ostatných údajov o autorovi, hlavne odkazy na internetové zdroje, zdroj informácií. V záložke je súčasne možné zapísať k autorovi aj poznámky a pridať prílohy. Rozoberme si detailnejšie jednotlivé položky formulára:

 • URL adresa – možnosť vložiť linku na webovú adresu s popisom danej linky. Toto je miesto pre vloženie liniek na zaujímavé odkazy vedúce k autorovi, napríklad oficiálne stránky a pod.
 • Zdroj informácií – uvádza sa názov stránky, inštitúcie, dokumentu a pod., z ktorého boli získané údaje o autorovi a jeho oceneniach a pod.
 • Poznámky – môžete uviesť ľubovoľnú poznámku, ktorá bližšie charakterizuje alebo popisuje autora a jeho diela
 • Dokumentácia / Prílohy – možnosť nahrať prílohu, napríklad ukážku diela ako PDF dokument alebo linku na prílohu aj s popisom.

Zápis je potrebné uložiť zeleným tlačidlom “ + „. Položky sú opakovateľné, zapísať je možné preto viacero hodnôt.

Záložka Vecné údaje

V záložke je možné zapísať k autorovi bližšiu charakteristiku obsahu jeho diel, a to formou kľúčových slov alebo žánru. Na základe nich bude potom možné vyhľadať autorov píšucich obsahovo podobné diela. Postup zapisovania je nasledovný:

 1. Kľúčové slovo pridáte voľným zápisom hodnoty a stlačením klávesy Enter. Následne sa pridá medzi riadky Kľúčové slovo a Žáner. V prípade preklepu ho upravíte kliknutím na ikonku ceruzky alebo odstránite kliknutím na ikonku koša. Kľúčové slová sú opakovateľné, môžete ich pridávať viac.
 2. Žáner vyberáte z roletového výberu. Pridaný žáner sa pridá nižšie. Môžete pridávať viacero žánrov. V prípade chyby ho odstránite ikonkou koša. 

Záložka História dokumentu je určená pre administrátorov systému Biblib, administrátor knižnice k nej nemá prístup, preto sa ani nezobrazuje. 

 

Revidované vo verzii IG 3.28.0