V Infogate môžete vyjadriť svoj názor na knihu pomocou komentára a pomôcť tak aj ostatným používateľom s výberom knihy. Ak však nechcete pridávať komentár, ale len hodnotiť hviezdičkami viac informácií sa dozviete v článku Moje hodnotenia.

Zoznam moje komentáre

Zoznam všetkých komentárov, ktoré pridáte, nájdete v zozname Moje komentáre. Funkciu nájdete vľavo, v časti prístupov do jednotlivých sekcií v prostredí Mylib.

! Hoci sa zoznam Moje komentáre nachádza v prostredí Mylib, neznamená to, že ide len o hodnotenie kníh, ktoré sú súčasťou vašej knižnice. Komentár môžete po prihlásení pridať ku ktorejkoľvek knihe z celej databázy Infogate a následne sa všetky vaše komentáre zobrazia v tomto zozname !

Údaje, ktoré sa v zozname zobrazujú sú:

  • názov,
  • autor,
  • komentáre – celé znenie komentára, ktorý ste k danej knihe pridali,
  • dátum – kedy ste komentár pridali.

Zoznam môžete zoraďovať na základe názvu a dátumu. Pre zoradenie kliknite na konkrétny údaj, podľa ktorého chcete zoznam zoradiť. Prvým kliknutím sa záznamy zoradia zostupne a opätovným kliknutím sa záznamy zoradia vzostupne.

Ak chcete prejsť na detailný náhľad záznamu knihy, zobrazí sa kliknutím na názov.

Pridať komentár

Komentár je možné pridať len z jedného miesta v celej databáze.

Vyhľadajte knihu, ku ktorej chcete pridať komentár. Je potrebné si zobraziť jej detailný náhľad. Komentár pridáte v záložke Komentáre a hodnotenia.

Komentár, ktorý chcete pridať je potrebné vpísať do prázdneho pola a následne ho pridať stlačením tlačidla Uložiť moje hodnotenie.

! Po uložení komentára systém automaticky pridá spolu s ním aj plný počet hviezdičiek. Preto, ak chcete napísať komentár a pridať aj hodnotenie hviezdičkami (iné ako plný počet hviezdičiek), označte požadovaný počet hviezdičiek ešte pred uložením !

Po uložení komentára sa vám vpravo hore zobrazí upozornenie o pridaní vášho hodnotenia. Všetky komentáre, ktoré pridáte nájdete v zozname Moje komentáre.

Vymazanie a úprava pridaného komentára

Komentár, ktorý ste už pridali môžete kedykoľvek vymazať alebo upraviť.

Je na to potrebné zobraziť si detailný náhľad záznamu knihy, ktorej pridaný komentár chcete vymazať alebo upraviť. Text, ktorý ste pridali sa bude vždy zobrazovať v poli pre vpísanie komentára.

Pre úpravu jednoducho vykonajte úpravy v texte alebo v počte hviezdičiek, ktoré chcete knihe prideliť. Po vykonaní zmien ich potvrdíte stlačením Uložiť moje hodnotenie. To, či sa úpravy prejavili, uvidíte hneď pod polom Moje hodnotenie, kde sa zobrazujú všetky komentáre od všetkých používateľov, ktorí danú knihu hodnotili a komentovali.

Pre vymazanie je potrebné stlačiť ikonu kôš (vpravo hore pri poli Moje hodnotenia). Systém sa vás opýta, či naozaj chcete vymazať komentár. Pre potvrdenie stlačte OK a pre zrušenie stlačte Zrušiť.

Zobrazenie komentára

Váš, ale aj ostatné komentáre od ostatných používateľov môžete vidieť v detailnom náhľade knihy v záložke Komentáre a hodnotenia.

Pri jednotlivých komentároch sa zobrazujú údaje:

  • meno používateľa, ktorý pridal komentár,
  • počet hviezdičiek, ktoré pridelil konkrétnej knihe,
  • dátum pridania komentára.

Pokiaľ je komentár dlhší, systém jeho zobrazenie automaticky skracuje. Pre celé zobrazenie komentára stlačte pri príslušnom komentári viac.