Či už požičiavate knihy, alebo ste si požičali knihy, prehľad o všetkých výpožičkách nájdete na domovskej stránke Mylib. Tu ich môžete zoraďovať a zotrieďovať podľa viacerých funkcií.

Záložka – Moje výpožičky

Prístup – na vašej domovskej stránke Mylib, vľavo, pod logom Mylib, nájdete niekoľko rôznych funkcií, ktoré môžete využívať (obrázok vľavo).

V tomto článku sa budeme podrobnejšie venovať záložke Moje výpožičky. V tejto záložke nájdete súhrn všetkých aktivít, ktoré ste vykonali v rámci vašich výpožičiek.

Prehľad – na pod stránke Moje výpožičky môžete vidieť niekoľko častí, ktoré si rozpíšeme nižšie (obrázok dole).  

Sumarizačný riadok

V hornej časti stránky nájdete tzv. sumarizačný riadok. Tento riadok slúži na rýchly prehľad o vašom konte.

Upozorňuje na to, koľko kníh vo vašej knižnici:

 • máte požičaných od iných používateľov a na koľko z nich sa vzťahuje upomienka,
 • evidujete ako požičaných priateľom a na koľko z nich sa vzťahuje upomienka, ak existuje.

Filtrovanie

Hneď pod sumarizačným riadkom v hornej časti stránky je možnosť filtrovania. Pokiaľ chcete, aby sa v zozname Moje výpožičky zobrazovali všetky realizované akcie, nemusíte využívať filtrovanie.

Ak však chcete mať zobrazené iba záznamy, podľa vami zvoleného kritéria využite túto možnosť.

Filtrovanie pozostáva z nasledujúcich kritérií: Stav, Od, Do. Ak chcete vymazať zadané kritéria filtru, urobíte tak stlačením tlačidla Zrušiť filter.  

Stav – môžete vybrať, záznamy ktorých akcií sa v zozname budú zobrazovať

 • Všetky stavy – zobrazovať sa bude všetko, teda aj to čo ste požičali, aj to čo máte požičané,
 • Požičal som – zobrazia sa záznamy o tom, ktoré knihy ste požičali,
 • Požičal som si – zobrazia sa záznamy o tom, ktoré knihy máte požičané.

Po využití tohto kritéria ostanú vo vyfiltrovanom zozname v stĺpci Stav všetky stavy kníh – Požičané, Vrátené, Upomienka. Napríklad ak použijete Požičal som, v zozname nebudú len knihy, ktoré sú aktuálne požičané, ale aj tie ktoré síce v minulosti boli požičané, ale dnes majú stav vrátené.

Od – zobrazia sa len výpožičky, resp. akcie, ktoré ste s knihami vykonali od zvoleného dátumu.

Dátum zadáte buď manuálne vpísaním konkrétneho dňa, mesiaca a roku, alebo výberom dátumu v ponúknutom kalendáriku. Nie je možné uviesť len jeden údaj napr. rok, systém bude vyžadovať, aby ste vyplnili všetky tri údaje dátumu, od ktorého chcete filtrovať, to znamená deň, mesiac aj rok.

! Po zadaní dátumu je potrebné stlačiť klávesu Enter alebo kliknúť mimo zadávacieho okna a kalendárika pre aplikovanie filtra. !

Do – zobrazia sa len výpožičky, resp. akcie, ktoré ste s knihami vykonali do zvoleného dátumu.

Princíp zadávania časového obdobia je rovnaký ako v predošlom prípade Od, a teda buď zadáte dátum manuálne vpísaním konkrétneho dňa, mesiaca a roku, alebo vyberiete dátumu v ponúknutom kalendáriku. Nie je možné uviesť len jeden údaj napr. rok, systém bude vyžadovať, aby ste vyplnili všetky tri údaje dátumu, od ktorého chcete filtrovať, to znamená deň, mesiac aj rok.

! Po zadaní dátumu je potrebné stlačiť klávesu Enter alebo kliknúť mimo zadávacieho okna a kalendárika pre aplikovanie filtra !

! Pri filtrovaní nemusíte zadávať oba dátumy, teda od – do. Stačí ak vyplníte jeden, podľa vlastných preferencií !

Zoznam výpožičiek

Zoznam výpožičiek zobrazuje všetky aktivity, ktoré ste s knihami vo vašej knižnici vykonali, teda požičiavanie od priateľov, požičiavanie priateľom.

V zozname sú zobrazené údaje:

 • Názov –  názov konkrétnej knihy, po kliknutí na názov sa zobrazí detail záznamu knihy,
 • Autor – meno autora knihy,
 • Požičané od – dátum, kedy bola kniha požičaná,
 • Požičané do – dátum, do ktorého sa kniha požičiavala,
 • Vrátené dňa – dátum vrátenia knihy, údaj sa zobrazuje len pri knihách, ktoré boli vrátené, ak má kniha status požičané alebo upomienka, údaj sa nebude zobrazovať,
 • Požičané komu – meno používateľa, ktorému bola kniha požičaná,
 • Požičané od – meno používateľa, ktorý knihu požičiava,
 • Stav – aký status v danom období kniha má, či je požičaná, vrátená alebo má upomienku.

! Výpožičky v zozname je možné zoraďovať. Kliknutím na názov stĺpca, podľa ktorého chcete mať výpožičky zoradené, sa zoradia vzostupne a opätovným kliknutím zostupne. !

 

Napr. kliknutím na názov stĺpca autor – sa zoradia výpožičky abecedne najskôr vzostupne, po druhom kliknutí zostupne.

V tabuľke sa zobrazuje vždy len 10 záznamov naraz. Pokiaľ máte v zozname veľa výpožičiek, preklikávať sa medzi nimi môžete pomocou stránkovania, ktoré sa nachádza pod zoznamom. Strana, na ktorej sa aktuálne nachádzate je zvýraznená. Presúvať sa medzi nimi môžete buď kliknutím na číslo konkrétnej strany, pomocou šípok vľavo a vpravo, alebo pomocou Začiatok – dostanete na začiatok zoznamu a pomocou Koniec – na koniec zoznamu.

Stav výpožičky

Už vyššie sme spomínali, že v zozname výpožičiek môže mať kniha rôzny stav, a to Požičané, Vrátené a Upomienka.

Požičané

Stav požičané znamená, že v danom čase je kniha požičaná. Z tohto dôvodu nie je v stĺpci Vrátené dňa žiadny údaj.

Vrátené

Stav vrátené znamená, že titul bol vrátený. O tom, ako vrátiť knihu sme písali v článku Vrátenie knihy. Pri tomto stave je už vyplnený aj údaj o dátume, v ktorom bola kniha vrátená.

Upomienka

Pokiaľ je prekročený dátum, do ktorého bola kniha požičaná, tento záznam bude mať stav upomienka. Keďže kniha už mala byť vrátená, ale nie je, stĺpec Vrátené dňa je aj v tomto prípade prázdny.