Predplatné

Príjem periodík – správa predplatného periodickej tlače

Príjem periodík – predplatné predstavuje sadu funkcií, ktoré zabezpečujú v knižnici proces vytvorenia schémy predplatného až po zápis prichádzajúcich exemplárov do knižnice.

Prístup k funkcii

Prístup k predplatnému je možný z dvoch miest pracovnej plochy:

 • ľavé menu – Príjem periodík
 • sekcia Periodiká Príjem periodík

Obsahom funkcie Príjem periodík je zoznam predplatného pre jednotlivé odoberané noviny a časopisy

Filtrovať je možné nasledujúcich kritérií:

 • dodávateľa
 • stavu (očakávaný / zmeškaný)
 • periodicity
 • hľadaním podľa názvu, ISSN
Zoznam záznamov o predplatnom

Pridanie predplatného

Funkcia je dostupná v zozname predplatného po stlačení tlačidla + Pridať predplatné. Následne je potrebné prejsť troma krokmi.

 1. Vyplniť formulár Časopis a periodicta, ktorý obsahuje položky (tučným sú označené povinné položky):
  1. Vyhľadanie titulu odoberaného periodika (bibliografický záznam periodika musí v databáze existovať).
  2. Výber roku predplatného
  3. Výber typu čísla z roletového menu (hodnoty: číslo, mimoriadne číslo, dvojčíslo)
  4. Zápis popisu pre ročník (napr. Roč.)
  5. Zápis hodnoty ročníka
  6. Zápis popisu pre číslo (napr. č.)
  7. Zápis hodnoty prvého odoberaného čísla (napr. 1)
  8. Maximálne číslo (napr. 12 pre mesačníky). Predplatné sa prijatím maximálneho čísla vyčerpá.
  9. Periodicita (roletový výber)
  10. Presná periodicita počítaná na dni (údaj, ktorým upresníte počet dní medzi jednotlivými dodávkami)
  11. Najbližší dátum prijatia dodávky výtlačkov (slúži pre nastavenie očakávaného / zmeškaného čísla)
 2. Vyplniť formulár pre upresnenie údajov prírastkovania:
  1. Počet predplatených exemplárov
  2. Prírastkové číslo (výber generátora). Pre príjem periodík odporúčame mať založený pomocný generátor, aby sa pre časopisy nepoužívali prírastkové čísla určené primárne pre knihy.
  3. Čiarový kód (rovnako ako v predošlom bode)
  4. Cena (jednotková)
  5. Spôsob nadobudnutia (výber z ponuky)
  6. Tematická skupina (výber z ponuky
  7. Lokácia
  8. Signatúra
  9. Číslo faktúry
  10. Dodávateľ
  11. Zľava / MOC
  12. Rozpočet
  13. Poznámky
 3. Priestor pre zápis poznámky

Obrázok Krok č. 1

Predplatné krok 1

Obrázok Krok č. 2

Predplatné krok 2

Obrázok Krok č. 2

Predplatné krok 3

Po stlačení tlačidla Uložiť a zatvoriť  sa okno zatvorí vytvorí sa predplatné.

Úprava predplatného

Pre úpravu predplatného je potrebné zvoliť funkciu Upraviť predpis periodika, ktorá sa nachádza v ponuke tlačidla Prijať čiastočne. Funkciu upravte, ak sa počas doby predplatného zmení niektorý z údajov, alebo ste sa pri prvotnom zápise pomýlili. 

Zrušenie (odstránenie) predplatného

Pre zrušenie / odstránenie predplatného je potrebné zvoliť funkciu Odstrániť predpis periodika, ktorá sa nachádza v ponuke tlačidla Prijať čiastočne. Použitie funkcie je nevratné!

Funkcia upraviť alebo odstrániť predplatné

Príjem periodík

Ak máme v systéme vytvorené predplatné ku konkrétnemu periodiku, môžeme pristúpiť k zapisovaniu – prijímaniu – prichádzajúcich čísiel. Postup je nasledovný:

 1. v zozname si nájdite príslušný riadok pre predplatné titulu, ktorého číslo prišlo a idete ho zapísať
 2. v prípade, ak prišlo správne – očakávané – číslo v správnom počte exemplárov, stlačte tlačidlo Prijať komplet  

Príjem dvojčísla

Ak ste obdržali dvojčíslo, postupujte nasledovne:

 1. stlačte šípku v tlačidle Prijať čiastočne a vyberte funkciu Prijať dvojčíslo (zobrazí sa okno pre príjem dvojčísla)
 2. v sekcii Aktuálne číslo môžete prepísať hodnotu aktuálneho čísla napr. z pôvodného 11 – 11 na 11 – 12
 3. v sekcii Nasledujúce číslo zapíšte hodnotu očakávaného čísla. 
 4. ak prišli všetky očakávané exempláre dvojčísla, stlačte tlačidlo Prijať všetkých X výtlačkov  
 5. ak neprišli všetky očakávané čísla, zapíšte prijatý počet exemplárov do okna „Zadajte počet“ a stlačte tlačidlo Prijať
Príjem dvojčísla

Príjem mimoriadneho čísla

Ak ste obdržali mimoriadne číslo – napríklad monotematické, postupujte nasledovne:

 1. stlačte šípku v tlačidle Prijať čiastočne a vyberte funkciu Prijať mimoriadne číslo (zobrazí sa okno pre príjem)
 2. v sekcii Mimoriadne číslo – riadku Názov a podnázov, zapíšte príslušné hodnoty, napr. názov: Trend TOP100 v hoteliérstve a podnázov: rebríček hotel na Slovensku
 3. môžete upraviť / prepísať niektoré ďalšie hodnoty (rok, ročník, číslo)
 4. ak prišli všetky očakávané exempláre dvojčísla, stlačte tlačidlo Prijať všetkých X výtlačkov
 5. ak neprišli všetky očakávané čísla, zapíšte prijatý počet exemplárov do okna „Zadajte počet“ a stlačte tlačidlo Prijať
Príjem mimoriadneho čísla

Príjem samostatnej prílohy

V prípade, ak je súčasťou bežného čísla aj samostatná príloha, ktorú plánujete požičiavať samostatne, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. prijmite najprv bežné číslo (príloha bude viazaná k tomu číslu)
 2. stlačte šípku v tlačidle Prijať čiastočne a vyberte funkciu Prijať prílohu (zobrazí sa okno pre príjem)
 3. v sekcii Príloha k číslu – riadku Príloha k číslu, vyberte z ponuky číslo, ku ktorému sa príloha viaže
 4. môžete zapísať názov prílohy a podnázov (napr. Jar v záhrade)
 5. ak prišli všetky očakávané exempláre dvojčísla, stlačte tlačidlo Prijať všetkých X výtlačkov
 6. ak neprišli všetky očakávané čísla, zapíšte prijatý počet exemplárov do okna „Zadajte počet“ a stlačte tlačidlo Prijať
Príjem prílohy

Preskočenie (vynechanie) nedodaného čísla

Ak očakávate číslo, ktoré vám distribútor nedodal, je potrebné do systému zapísať informáciu o vynechanom čísle. Postupujte podľa týchto krokov:

 1. stlačte šípku v tlačidle Prijať čiastočne a vyberte funkciu Preskočiť číslo (zobrazí sa okno pre výber ďalšieho kroku)
 2. v okne „Vytvoriť aj záznam o zmeškanom čísle“ zvoľte možnosti Áno (v prípade, ak očakávate, že číslo bude dodané neskôr) / Nie (číslo nebude dodané. napr. sobotné číslo nemáte v predplatnom).
 3. ak ste v okne zvolili tlačidlo ÁNO, systém automaticky upravil hodnotu v stĺpci číslo, preskočil aktuálne číslo a nastavil hodnotu +1. Chýbajúce číslo môžete nájsť medzi zmeškanými číslami a dodatočne ho prijať. Ak ste zvolili tlačidlo NIE, číslovanie bude pokračovať +1.
Preskočiť číslo

Upravenie predplatného (predpisu) periodika

Funkcia je dostupná v tlačidle Prijať čiastočne – po rozbalení ponuky. Slúži pre úpravu nastavení predplatného. Po zvolení funkcie sa zobrazia postupne všetky tri obrazovky s jednotlivými krokmi. Úpravu predplatného môžete okrem zmien počas aktuálneho ročníka využiť aj pre nastavenie nasledujúceho roku, a to iba zmenou niektorých údajov (rok, ročník, vrátenie čísla na hodnotu 1 a zmenou dátumu očakávaného prijatia). Nie je tým pádom potrebné robiť nové predplatné.

Odstránenie predplatného (predpisu) periodika

Funkcia je dostupná v tlačidle Prijať čiastočne – po rozbalení ponuky. Slúži zmazanie predplatného. Po zvolení funkcie sa zobrazí okno s otázkou. V prípade, ak zvolíte Áno, predplatné sa odstráni bez možnosti vrátenia. Ak ste predplatné nemali v úmysle odstrániť, musíte si vyrobiť nové. 

Revidované vo verzii IG 4.3.2