Všeobecné podmienky pre používanie portálu Infogate

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto Všeobecné podmienky pre používanie portálu Infogate na adrese www.infogate.sk (ďalej len VPP) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa v rámci poskytovania služby a používateľa pri využívaní tejto služby. Znenie VPP môže prevádzkovateľ kedykoľvek jednostranne zmeniť a dopĺňať. Prevádzkovateľ o zmenách VPP používateľov informuje vhodným a viditeľným spôsobom tak, aby sa používateľ s aktuálnym znením VPP mohol bez prekážok oboznámiť. Registrovaný používateľ akceptuje, že zmena VPP mu bude oznámená najneskôr 5 pracovných dní pred nadobudnutím účinnosti formou notifikačnej správy na jeho registračný email (ktorý je zároveň prístupovým menom k účtu). V prípade, že používateľ s novým znením VPP nesúhlasí, má možnosť svoju registráciu zrušiť a portál nepoužívať.
  2. VPP sú trvalo dostupné na adrese: https://cms.infogate.sk/podmienky-pouzivania
  3. Vlastníkom a prevádzkovateľom portálu www.infogate.sk je spoločnosť SVOP spol. s. r.o. so sídlom na ulici Pod rovnicami 2, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30775264 DIČ: 2020314945 ďalej ako Prevádzkovateľ.
 2. Práva a povinnosti používateľa
  1. Tento dokument (VPP) sa vzťahuje na všetkých návštevníkov portálu (ďalej len používatelia). Prehliadaním stránok, používaním portálu, alebo využívaním jeho služieb používateľ súhlasí s VPP.
  2. Registrácia používateľa je bezplatná. Pri registrácii je povinný používateľ uvádzať všetky informácie pravdivo a údaje v profile používateľa je pri ich zmene povinný aktualizovať. Prevádzkovateľ neručí za prípadné škody, ktoré by pri využívaní portálu mohli používateľovi vzniknúť z dôvodu nesprávne, neúplne alebo nepravdivo vyplnených údajov. Používateľ je povinný si tieto VPP prečítať pred registráciou do portálu. Dokončením registrácie totiž jednoznačne potvrdzuje súhlas s podmienkami VPP na používanie portálu. VPP sú záväzné aj pre osoby používajúce portál bez registrácie. Žiadna platená služba alebo jej časť nie je nikdy dostupná neregistrovanému a neprihlásenému používateľovi.
 3. Autorské práva
  1. Prevádzkovateľ je výrobcom portálu a vykonáva majetkové práva autorov portálu v zmysle autorského zákona. Obsah portálu je chránený predpismi na ochranu autorských práv. Používateľ nie je oprávnený obsah portálu rozmnožovať, kopírovať, distribuovať (s výnimkou linkovania), predávať, či inak do portálu zasahovať bez písomného súhlasu prevádzkovateľa. Používateľ portál používa vo svojom mene a na svoj prospech a nesmie využívať automatizované procesy zberu obsahu portálu.
  2. Používateľ berie na vedomie, že vložením jeho dát (príspevky, recenzie, komentáre, …) ľubovoľnej mediality, (text, audio, video, …) poskytuje prevádzkovateľovi bezplatnú, nevýhradnú, časovo a územne neobmedzenú licenciu na používanie tých dát pre zabezpečenie prevádzky portálu a súvisiacich služieb.
  3. Používateľ vytvára a vkladá na portál informácie a dáta na vlastnú zodpovednosť. Používateľ je povinný dodržiavať právne predpisy a nevkladať obsah, ktorým by boli porušené práva tretích osôb. Vložený obsah nesmie byť vulgárny, urážlivý, zo svojej povahy smerujúci proti skupine, rase, náboženstvu, alebo inak nevhodný odporujúci dobrým mravom. Aj pri citáciách literatúry je žiaduce vyberať také ukážky, ktoré budú zodpovedať prevádzkovým podmienkam VPP, napriek faktu, že samotné dielo požiadavkám portálu nezodpovedá. Zakázané sú tiež odkazy na komerčný obsah, iné stránky, portály a služby bez súhlasu prevádzkovateľa.
  4. Prevádzkovateľ má právo vložené dáta pozmeniť alebo zmazať, ak zistí, že nezodpovedajú požiadavkám VPP. Opakované porušenie pravidiel môže potrestať zablokovaním konta používateľa. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vložený obsah. Prevádzkovateľ nie je povinný prehliadať obsah portálu ani aktívne vyhľadávať skutočnosti preukazujúce protiprávnosť obsahu a/alebo nesúlad s VPP. V prípade zistenia takéhoto obsahu sa vlastník práv môže obrátiť na prevádzkovateľa, ktorý neoprávnený obsah zo portálu bez zbytočného odkladu odstráni.
  5. Zverejňovanie dát sa riadi zásadou, čo nie je privátne, je verejné. Pre ochranu citlivých informácií (napr. údajov registračných – viď účet používateľa) sú portálom nezverejňované údaje explicitne označené. Prevádzkovateľ garantuje, že takto označené údaje nezverejní, neposkytne tretím stranám a pri deaktivácii účtu používateľa ich odstráni.
 4. Účet používateľa
  1. Základné a povinné údaje účtu používateľa sú: Priezvisko, Meno, Email (neverejný údaj, používaný aj ako prístupové meno) a Heslo (neverejný údaj, na strane prevádzkovateľa ukladaný vo forme znemožňujúcej jeho obnovenie aj samotným prevádzkovateľom). Používateľ je povinný chrániť prístupové údaje k svojmu účtu pred neoprávneným použitím inou osobou. Registrácia je možná aj prostredníctvom služby Facebook. V tomto prípade sa údaje Priezvisko, Meno a Email získajú z účtu Facebook, heslo sa vygeneruje náhodne a je zaslané používateľovi. Svoj účet potom používateľ môže používať v duálnom režime. Buď sa prihlasuje cez Facebook, alebo prostredníctvom emailu a zaslaného hesla.
  2. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek, bez udania dôvodu zablokovať, alebo zrušiť účet používateľa. Prevádzkovateľ má záujem o čo najširšie používanie portálu, k blokovaniu alebo rušeniu účtu preto pristúpi najmä ak používateľ hrubo poruší svoje povinnosti vyplývajúce z VPP.
  3. Prevádzkovateľ má v úmysle portál prevádzkovať v režime 24/7 (24 hodín, 7 dní v týždni). Používateľ napriek tomu berie na vedomie, že účet z mimoriadnych dôvodov nemusí byť dostupný nepretržite.
  4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za údaje uvedené pri registrácií, vyhradzuje si však právo zablokovať alebo zrušiť registráciu, ktorá obsahuje zjavne nepravdivé údaje.
  5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za odkazy na stránky tretích strán a za ochranu používateľa na stránkach tretej strany, na ktoré prejde na základe takéhoto odkazu. Používateľ sa na stránkach tretej strany musí správať v súlade s podmienkami ich prevádzkovateľa a mimoriadne obozretne musí narábať s informáciami, ktoré takémuto webu poskytne.
 5. Technické podmienky
  1. Používateľ berie na vedomie, že portál môže používať len v jeho funkčnom rozsahu v závislosti od typu jeho registrácie. Prevádzkovateľ nie je povinný portál rozširovať o žiadne funkcionality, nezodpovedá na škody spôsobené prípadným výpadkom portálu ani za škody, ktoré vznikli pri používaní portálu. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že sa bude snažiť načúvať používateľom a realizovať podľa uváženia jeho dobré nápady na prospech portálu aj všetkých jeho používateľov.
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmazanie akýchkoľvek dát bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že túto činnosť bude spravidla realizovať len ak dané dáta odporujú tomuto VPP, zameraniu portálu, technickým a iným podmienkam.
  3. Prevádzkovateľ neručí sa aktuálnosť a faktickú, obsahovú a formálnu správnosť dát publikovaných na portáli, Prevádzkovateľ však vyhlasuje, že je v jeho záujme a urobí maximum možného, aby horeuvedené vlastnosti dáta portálu mali.
  4. Prevádzkovateľ neručí za nemožnosť používať portál, ak používateľ nespĺňa deklarované technické požiadavky portálu (softvérové alebo hardvérové).
  5. Používateľovi sa zakazuje testovať zabezpečenie portálu, prelamovať technické prostriedky portálu a je povinný prípadné náhodné zistenia bez odkladu oznámiť prevádzkovateľovi. Používateľ nesmie sledovať, obmedzovať či inak obťažovať iných používateľov. Používateľ používa výhradne svoj osobný účet a vo svojom mene.
  6. Používateľ súhlasí so zasielaním informácií o portáli a informácií s ním súvisiacich. Takýmito informáciami sú najmä: informácie o odstávke portálu, informácie o podstatných zmenách portálu a o zmenách VPP, bezpečnostné varovania k účtu používateľa, akciové ponuky, oznámenia o dostupnosti nových funkcií a podobne. Prevádzkovateľ bude dbať na to, aby bola periodicita správ primeraná a neobťažujúca (výnimkou sú notifikačné správy vyvolané činnosťou používateľa – napr. žiadosti o zmenu hesla, …).
  7. Používateľ súhlasí s ukladaním tzv. „cookies“ do svojho počítača. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že tieto údaje využíva len na zabezpečenie samotného pripojenia a prihlásenia na jeho účet a neukladá do cookies žiadne citlivé údaje.
 6. Ochrana osobných údajov
  1. Ochrana osobných údajov fyzickej osoby sa riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  2. Právnym základom spracúvania osobných údajov používateľa je udelenie jeho súhlasu, označením príslušného políčka, ktorý je podmienkou registrácie na portáli.
  3. Osobné údaje sú získavané prostredníctvom registračného formulára umiestneného na príslušnej stránke.
  4. Používateľ súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov: Priezvisko, Meno, Email, IP adresa. Portál v rámci funkcionality môže poskytovať vloženie ďalších nepovinných údajov (napr. poloha a pohlavie) s účelom poskytovania adresných informácií a služieb na mieru. Vyplnením nepovinných údajov používateľ súhlasí s ich používaním prevádzkovateľom na zabezpečenie prevádzky portálu. Nepovinné údaje používateľ môže zmazať sám, povinné údaje súvisiace so samotnou registráciou je možné odstrániť len zrušením účtu a nepoužívaním služieb portálu. Prevádzkovateľ v takom prípade údaje používateľa odstráni a nebude s nimi ďalej pracovať.
  5. Spracovanie dát je realizované automatizovaným spôsobom. Osobné dáta používateľa s výnimkou priezviska a mena (pre účely zobrazovania záhlavia autora recenzií a komentárov) budú v systéme existovať len do času, kým používateľ svoj účet nezruší. Ostatné dáta vytvorené používateľom (komentáre, značkovanie, recenzie, ..) v systéme zostávajú.
  6. Používateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté údaje sú presné, správne a poskytol ich do systému prevádzkovateľa dobrovoľne. Ak by mal používateľ podozrenie, že s jeho osobnými údajmi sa pracuje spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou jeho súkromia, má právo požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie a ak sa podozrenie ukáže pravdivým, požadovať prevádzkovateľa o odstránenie takéhoto stavu.
  7. Ak používateľ požiada písomne o informáciu o spôsobe spracovania svojich osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný mu túto informáciu poskytnúť. Používateľ môže všetky svoje osobné údaje odstrániť sám, ak by však z akýchkoľvek dôvodov nebol toho schopný, je prevádzkovateľ povinný mu poskytnúť súčinnosť a pomoc. Dáta s výnimkou osobných údajov vložené používateľom počas používania portálu sa zrušením účtu používateľa neodstraňujú (komentáre, recenzie, záznamy o knihách a podobne).
  8. Na otázky a pripomienky ohľadom ochrany osobných údajov a výkon zákonných práv, môže používateľ kontaktovať prevádzkovateľa prostredníctvom emailovej adresy: podpora@infogate.sk
  9. Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby, že osobné údaje používateľov nebudú zverejnené ani poskytnuté inému subjektu alebo do tretích krajín.
 7. Súhlas so spracovaním emailovej adresy – zasielanie newslettera
  1. Používateľ môže vyjadriť súhlas so zasielaním noviniek, a to aktívnym zakliknutím príslušného políčka pri registrácii do portálu.
  2. Aktívnym označením príslušného políčka, dáva používateľ súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie jeho emailovej adresy za účelom prijímania noviniek, ponúk, súťaží a iných marketingových informácií.
  3. Súhlas môže používateľ odvolať odznačením príslušného políčka v používateľskom konte a/alebo prostredníctvom linky „Odhlásiť z newslettera“ v obdržanom emaile.
 8. Záverečné ustanovenia
  1. Právny vzťah prevádzkovateľa a používateľa sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  2. Prípadné problémy a spory sa obe strany zaväzujú riešiť najskôr dohodou vo vzájomnej komunikácií. Komunikácia prevádzkovateľa a používateľa prebieha elektronickou formou, ak sa obe strany nedohodnú inak. Adresou pre doručovanie správ na strane poskytovateľa je podpora@infogate.sk. Adresa na doručovanie na strane používateľa je jeho registračná adresa. Používateľ je povinný zabezpečiť, aby ním deklarovaná emailová adresa bola správna, aktuálna a funkčná.
  3. Ak sa stane niektorá časť týchto VPP neplatná alebo neúčinná, nemá táto neplatnosť vplyv na účinnosť alebo platnosť ostatných ustanovení VPP.