Registrácia

Objednávky – odloženie knihy

 • Knižnica umožňuje objednávky na odloženie knihy – povolíte / zakážete vykonávať čitateľom aj obsluhe objednávky voľných kníh
 • Zoznam lokácií, kde je umožnené odloženie knihy – zapíšte lokačné skratky, v prípade, ak umožňujete objednávanie iba z určitých lokácií
 • Počet dní, po ktorých je obsluha informovaná, že má knihy vrátiť do regálu – zapíšte číslo, ktoré predstavuje počet dní, ktoré má čitateľ k dispozícii, aby si vyzdvihol objednanú knihu. Po prekročení tohto počtu, bude obsluha automaticky informovaná emailom, aby knihy vrátila späť do regálu. Emailové upozornenie je potrebné aktivovať v nastavení notifikácií.
 • Poplatok za realizáciu objednávky – môžete definovať výšku poplatku, ktorý bude automaticky naúčtovaný za objednanie titulu. Pred samotnou objednávkou bude čitateľ o výške poplatku informovaný
 • linka na popis časti Objednávanie voľných kníh

Rezervácie

 • Knižnica umožňuje rezervácie – povolíte / zakážete vykonávať čitateľom aj obsluhe rezervovanie požičaných kníh
 • Zoznam lokácii, ktoré je možné rezervovať – zapíšte lokačné skratky, v prípade, ak umožňujete rezervovanie iba z určitých lokácií
 • Počet dní, po ktorých je obsluha informovaná, že má knihy vrátiť do regálu – zapíšte číslo, ktoré predstavuje počet dní, ktoré má čitateľ k dispozícii, aby si vyzdvihol rezervovanú knihu, ktorá sa vrátila do knižnice. Po prekročení tohto počtu dní, bude obsluha automaticky informovaná emailom, aby knihy vrátila späť do regálu. Emailové upozornenie je potrebné aktivovať v nastavení notifikácií.
 • Maximálna doba platnosti rezervácie – predstavuje dobu, po ktorú bude rezervácia aktívna, t.z. koľko dní sa bude maximálne čakať, že sa požičaná kniha vráti a uspokojí rezerváciu
 • Poplatok za požičanie rezervovaného titulu – môžete definovať výšku poplatku, ktorý bude automaticky naúčtovaný za rezerváciou titulu. Pred samotnou rezerváciou bude čitateľ o výške poplatku informovaný.
 • linka na popis časti Rezervovanie požičaných kníh

Požičanie

 • Maximálny počet požičaných exemplárov – obmedzenie počtu požičaných kusov
 • Výpožičná doba (prvé požičanie) – dĺžka výpožičnej doby v dňoch
 • Poplatok za požičanie – zapíšte výšku celkového poplatku za požičanie titulu
 • Denný poplatok za požičanie (pracovný deň) – zapíšte výšku denného poplatku za požičanie titulu počas pracovného dňa
 • Denný poplatok za požičanie (sviatok) – zapíšte výšku denného poplatku za požičanie titulu počas sviatku (dňa, ktorý definujete ako sviatok. Môže ísť aj o víkend.)
 • linka na popis časti Požičanie a vrátenie dokumentov

Predĺženie (prolongácia)

 • Doba prolongácie (2. a ďalšie požičanie) – počet dní trvania prolongácie. Knižnica môže definovať rozdielnu dĺžku výpožičnej doby a doba na predĺženie
 • Maximálny počet prolongácií – knižnica – počet prolongácií, ktoré môže urobiť obsluha knižnice
 • Maximálny počet prolongácií – čitateľ – počet prolongácií, ktoré môže urobiť čitateľ v online katalógu
 • Prolongovať je možné upomienku do čísla (len knižnica) – nastavenie umožňuje knižnici predĺžiť aj tituly, ktoré sú už upomínané, ale nie je na ne rezervácia. V prípade, ak bude titul v upomienke a bude predĺžený, prípadný poplatok za upomienku sa prolongáciou nezruší.
 • Prolongácia sa realizuje len X dní pred ukončením aktuálnej doby požičania (len čitateľ) – voľbu počtu dní, ktoré definuje kedy najskôr môže čitateľ požiadať o prolongáciu, alebo si sám predĺžiť cez online katalóg. Táto voľba znemožňuje predĺženie napríklad na druhý deň po vypožičaní čím by čitateľ mal dokument na dvojnásobne dlhú dobu.
 • Prolongácia sa realizuje a) so začiatkom v deň prolongácie b) so začiatkom den po dni predpokladaného vrátenia (hodnoty: celé intervaly / okamžite) – spôsob predlžovania od momentu žiadosti = okamžite (skráti pôvodnú výpožičnú dobu) alebo až po dobehnutí pôvodnej výpožičnej doby (celé intervaly)
 • linka na popis časti Zmena výpožičnej doby a predĺženie (prolongácia)

Upomienky

 • Účtovanie poplatkov pre jednorazové upomienky (hodnoty: každý titul / najvyššia upomienka) – spôsob účtovania poplatkov za každý titul samostatný poplatok alebo súhrnný poplatok za upomienku.
 • Predupomienka sa posiela X dní pred koncom výpožičnej doby – počet dní pred koncom výpožičnej doby, kedy bude odoslaný email s pripomienkou o blížiacom sa konci. Predupomienku je potrebné aktivovať v ponuke Nastavenia notifikácií.
 • Doby platnosti 1. – 9. upomienky – počet dní trvania jednotlivých čísiel upomienok. Napr. 1. upomienka trvá 14 dní, 2. upomienka 60 a pod.
 • Jednorazový poplatok za 1. – 9. upomienku – predstavuje výšku poplatku za jednotlivé čísla upomienok
 • Denný poplatok za 1. – 9. upomienku (pracovný deň) – poplatok za každý deň v pracovný deň pre jednotlivé čísla upomienok
 • Denný poplatok za 1. – 9. upomienku (sviatok) – poplatok za každý deň počas sviatku pre jednotlivé čísla upomienok (sviatok si knižnica definuje v Kalendári)

Novinky vo fonde

 • Adresa pre odpoveď – bez vyplnenia nebude email odoslaný – povinné pole pre uvedenie emailu, na ktorý príde prípadná odpoveď na email o novinkách od čitateľov
 • Frekvencia posielania noviniek (hodnoty: zakázané / týždenne / v párnych týždňoch / v nepárnych týždňoch) – definícia, ako často systém bude posielať novinky

Archivácia / Anonymizácia

 • Automatická archivácia výpožičiek a účteniek pre dátum starší X dní – Automatická archivácia zabezpečí, aby sa všetky staršie výpožičky nezobrazovali v zozname vrátených titulov
 • Minimálny počet dní, pre ktoré nie je možné anonymizovať výpožičky a účtenky – doba, počas ktorej budú uchované účtenky a zoznam vrátených výpožičiek

Nastavenie poplatkov

Systém umožňuje účtovať čitateľom poplatky za poskytnuté služby. Niektoré poplatky systém účtuje automaticky (upomienky, registrácia, rezervácia / objednanie), nie je potrebné ich znova definovať. V tomto okne sa nastavujú poplatky pre ručné účtovanie. Napríklad: Strata čitateľského preukazu, Tlač / kopírovanie, MVS.
Službu pridáte tlačidlom Pridať poplatok a vyplnením hodnôt:

 • ID služby – systém automaticky vyplní hodnotu identifikátora. Pomocou neho je možné službu účtovať čitateľovi vo výpožičnej karte bez nutnosti prejsť do záložky Poplatky. Postup: vo výpožičnej karte sa postavte do editačného okna (slúži primárne pre požičanie / vrátenie) a zapíšte „*“, hodnotu ID služby (napr. *04) a stlačte enter.
 • Popis služby – zapíšte výstižný názov služby
 • Merná jednotka – umožňuje definovať skratku napr. „kg“.
 • Editácia ceny (hodnoty: Fixná cena / Variabilná cena) – definuje, či je možné cenu po naúčtovaní meniť, alebo nie. Variabilná cena znamená, že výšku sumy za poplatok môžete upraviť. Napríklad v prípade straty knihy účtovať skutočnú výšku ceny knihy.
 • Hodnota – zápis výšky ceny za poplatok

Službu, ktorú naďalej nebudete poskytovať môžete vymazať ikonou koša. Služba nezmizne z kariet čitateľov, ak im už bola naúčtovaná.

Tlač kódov

Slúži pre vytlačenie čiarových kódov jednotlivých služieb, pomocou ktorých môžete služby načítavať do kariet čitateľom. Kód je potrebné načítať vo výpožičnej karte do editačného okna, pomocou ktorého sa požičiavajú / vracajú knihy.

Otváracie hodiny – Kalendár

Ako sme už spomenuli, kalendár slúži najmä pre informovanie verejnosti, či už sa jedná o otváracie hodiny, alebo rôzne udalosti či sviatky.

Pracovné prostredie kalendára je nastavené tak, že sa vždy zobrazuje aktuálny týždeň s vyznačeným aktuálnym dňom.

V rámci kalendára je možné listovať po týždňoch do predu aj do zadu, prép. použiť tlačidlo Dnes, ktoré sa automaticky vráti na aktuálny týždeň.

Import sviatkov

Je možné zvoliť importovanie sviatkov a nemusíte ich zadávať ručne. Sviatky sú importované z Google kalendára a konkrétne sú to všetky slovenské sviatky. Na obrázku nižšie môžete vidieť import s už aj zobrazeným sviatkom 17. novembra.

V prípade, že by ste potrebovali z nejakého dôvodu vymazať niektorý konkrétny sviatok, môžete tak urobiť kliknutím na modré pole daného sviatku, následne sa zobrazí okno pre editáciu kalendára a kliknutím na žlté tlačidlo Vymazať. 

 

Ukážky zobrazenia sviatkov na profilovej stránke knižnice:

 

Pri sviatkoch je preddefinované v otváracích hodinách, že sú automaticky nastavené ako „zatvorené“

Editovanie kalendára

Kliknutím kdekoľvek v kalednári vyvoláte okno pre jeho editáciu.

Ak kliknete v kalendári na presný začiatok udalosti, tento sa vám prenesie aj do okna kalendára a ušetrili ste si niekoľko kliknutí pri výbere začiatku udalosti

Okno sa skladá z niekoľkých editovateľných položiek:

 • názov udalosti – editovacie okno pre zápis názvu,
 • typ – výber, o aký typ udalosti sa jedná.
  • Pri výbere Sviatok sa automaticky po výbere nastaví hodnota Celý deň.
  • Pri výbere Otváracie hodiny sa automaticky zobrazia polia od – do.
  • Iný – zatiaľ len pre interné účely, pripravujú sa funkcie na zadávanie napr. udalostí.
 • nastavenie dátumu – kliknutím do poľa dátum sa rozbalí kalendár. Dátum môžete vybrať myšou alebo priamym vpísaní dátumu,
 • Intervaly opakovania:
  • Interval opakovania – ročne, mesačne, týždenne, denne
  • Podľa dní v týždni – pondelok až nedeľa
  • podľa mesiacov – január až december
  • opakovať do – preddefinované je do odvolania, ale po kliknutí do poľa je možné zadať konkrétny dátum, do kedy platí nastavenie.
V modrom poli pod nastaveniami sa zobrazí zvolená ponuka, aby sa dalo skontrolovať nastavenie. V príklade vyššie sa bude dátum a čas opakovať každý týždeň v pondelok do 15. decembra 2019.

Po potvrdení okna tlačidlom OK už nie potrebné nič ukladať

Po potvrdení okna tlačidlom OK už nie potrebné nič ukladať

Nastavenie notifikácií

Funkcia slúži pre nastavenie automatického odosielania správ obsluhe knižnice alebo čitateľom. Okno je rozdelené na dve časti. V ľavej časti sa nastavujú typy notifikácií, v pravej časti sa zobrazuje náhľad konkrétnej správy.
Pre nastavenie odosielania je potrebné každý typ správy jednotlivo aktivovať. Postup:

 1. vyberte si z roletového výberu typ správy – následne sa vám zobrazí jej text aj náhľad v pravo.
 2. vyplňte email pre odpoveď. Na tento email vám prídu odpovede od čitateľov, ktorí budú na správu reagovať.
 3. v prípade, že chcete správu upraviť, máte nasledovné možnosti:
  a) zmeniť oficiálne logo a názov knižnice. V takom prípade odznačte hodnotu v riadku Hlavička – použiť oficiálne údaje. Následne budete môcť zapísať vlastný text, ktorý nahradí predvolený.
  b) zmeniť štandardné texty na vlastné. Odznačte hodnotu v riadku Špeciálny text pre upozornenie – Použiť štandardné texty. Následne môžete zapísať vlastný text, ktorý nahradí predvolený.
  c) zmeniť predvolenú pätičku. Odznačte hodnotu v riadku Pätička – použiť oficiálne údaje. Následne môžete zapísať vlastný text, ktorým nahradíte predvolený.
  Po vykonaní zmien ich musíte uchovať tlačidlom Uložiť
 4. odosielanie správy je potrebné sfunkčniť tlačidlom Aktivovať

V prípade, že máte správu aktivovanú, systém ju bude posielať automaticky. Informáciu o poslaných správa konkrétnym čitateľom nájdete v jeho výpožičnej karte, v záložke Komunikácia s knižnicou.

Ak si ďalej neželáte posielať niektorú zo správ, postupujte nasledovne:

 1. vyberte si typ správy z roletového menu
 2. stlačte tlačidlo Deaktivovať

Prehľad odoslaných správ

Zobrazuje zoznam správ odoslaných knižnicou. Ide o hromadné emailové správy, ktoré odoslala knižnica s vlastný textom definovanej množine svojich čitateľov. Správy je možné zoraďovať podľa viacerých kritérií a zobraziť ich detail kliknutím na linku v stĺpci Predmet.

Vytvorenie hromadnej správy

Správu je možné vytvoriť tlačidlom Nová správa a špecifikovaním hodnôt:

 1. výber kategórie. Vyberať môžete viaceré.
 2. výber typu registrácie: Aktívne a/alebo Neaktívne.
 3. zapísaním emailu pre odpoveď. Zapíšte email, na ktorý vám príde prípadná odpoveď od čitateľov, ktorí budú na správu odpovedať
 4. predmet správy (Upozornenie: v predmete nepoužívajte úvodzovky)
 5. text správy.

Pred odoslaním si správu môžete skontrolovať tlačidlom Náhľad, ktoré zobrazí správu v pravej časti tak, ako ju systém odošle.
Tlačidlom Odoslať správu pošlete. Zobrazí sa v prehľade odoslaných správ.

Nastavenie generátorov kódov

Nastavenia slúžia pre správu generátorov. Generátor je číselník, číselný rad, ktorý je nastavený tak, aby automatizovane prideľoval v určenom tvare a poradí evidenčné čísla a kódy pre rôzne skupiny údajov (napríklad exempláre, čitatelia a pod.).

Generátory sú v prípade prvého použitia nastavené na predvolené hodnoty (začínajú vždy od hodnoty 1), takže ich nemusíte nastavovať ani upravovať, pokiaľ s uvedeným nastavením a formátom súhlasíte. V prípade, že vaša knižnica prešla do systému Biblib konverziou, pred prvým použitím generátorov sa uistite, že sú správne nastavené a pokračujú v rovnakom formáte ako v predošlom systéme

Ukážka okna pre nastavenie generátorov kódov

Okno s nastavením generátorov
Úprava generátora

Úprava hodnôt generátora

Generátor je možné upraviť a nastaviť požadovanú hodnotu. Rozbaľte si riadok príslušného generátora čiernou šípkou a zvoľte z ponuky Akcie hodnotu Upraviť. Zobrazí sa okno Úprava generátora (obrázok nižšie). K úprave sa dostanete stlačením tlačidla Zadať nové číslovanie. 

Všeobecné nastavenie čiarových kódov
Okno predstavuje prehľad o aktuálnom nastavení formátu čiarového kódu. Tlačidlom Zmeniť nastavenia je možné tento formát zmeniť a používať iný.

Úpravu neodporúčame v prípade, ak už knižnica aktívne používa čiarové kódy uvedeného formátu a nemá vážny dôvod na zmenu. V prípade nejasností konzultujte zmenu nastavenia s pracovníkmi oddelenia podpory.

Jednotlivé typy generátorov (Prírastkové / Úbytkové číslo, číslo preukazu) majú spoločné nastavenia, preto ich popíšeme na príklade jedného z nich.
Použitím zbaľovacej / rozbaľovacej šípky si otvoríte detail nastavenia generátora. Zobrazíte si detaily o nastavení generátora: Názov, posledné použité číslo a tlačidlo akcie. Použitím funkcie Upraviť sa rozbalí detail nastavenia.

Popis okna:

 1. Názov generátor
 2. Prefix / Postfix (Predpona / Prípona). Predstavuje rozlišovacie znaky, ktoré môžu byť pred alebo za samotným kódom.
 3. Číslovanie bude pravdepodobne pokračovať od – nasledujúca hodnota, ktorá bude aplikovaná pri najbližšom použití generátora.
 4. Možnosť zmeniť hodnotu, napríklad posunúť dopredu.

Pridať nový generátor

V platenom profile je možné pridať viacero generátorov a používať ich pri vytváraní exemplárov pre rôzne skupiny samostatne. Napríklad je možné mať okrem hlavného generátora pomocný alebo sekundárny, napríklad, ak knižnica funguje súčasne ako obecná a súčasne ako školská a je potrebné samostatne evidovať fond jednej a samostatne druhej.

Pre pridanie nového generátora postupujte nasledovne:

 1. V riadku príslušného typu generátora stlačte tlačidlo Pridať – otvorí sa okno s názvom Nový generátor pre (napr.) Prírastkové číslo
 2. Napíšte názov generátora
 3. Zapíšte dĺžku (napr. 5)
 4. Zapíšte prefix / postfix (nepovinné). Napríklad prefix „P“. Prírastkové číslo bude začínať týmto písmenom.
 5. Zapíšte do riadku „Číslovanie začne od“ hodnotu, ktorou bude generátor začínať.
 6. Stlačte tlačidlo Vytvoriť.
Zoznam generátorov

 Pridaný generátor sa zobrazí po rozbalení konkrétneho typu (Prírastkové číslo). Pomocou prepínača v stĺpci Predvolený generátor je možné zvoliť, ktorý sa systém automaticky použije pri vytváraní nových exemplárov. V tlačidle Akcie je možné generátor upraviť alebo zmazať.

Predgenerovanie kódov

Čiarové kódy je možné tlačiť vopred, pred samotným prírastkovaním, alebo až po ňom. Funkcia slúži na predtlačenie čiarových kódov dopredu. Postup použitia funkcie:

 1. zvoľte typ generátora, ktorého kódy chcete predtlačiť a stlačte tlačidlo Predgenerovanie kódov – zobrazí sa okno Tlačové zostavy pre tlač čiarových kódov
 2. vyberte režim zobrazenia / tlače výstupu z možností:
  a) Zostavu zobraziť v prehliadači – zostavu bude dostupná v novom okne prehliadača, súčasťou bude tlačidlo pre tlač.
    b) Stiahnuť zostavu ako PDF – systém uloží zostavu ako súbor PDF, ktorý je možné otvoriť a obsah vytlačiť
  c) Priama tlač. Funkcia vyžaduje mať nainštalovanú tlačiareň. Následne po potvrdení sa priamo vytlačí na tlačiareň.   
 3. Zoznam generátorov – môžete zmeniť voľbu a vybrať generátor pre iný typ
 4. Číslo od – predstavuje prvotnú hodnotu, ktorá bude vytlačená na prvom vytlačenom štítku.
 5. Počet kódov – zapíšte, koľko kódov budete predtláčať. Odporúčame, aby bol počet kódov násobkom počtu kódov vášho typu hárku. Príklad: ak máte hárok so 40 etiketami, zadávajte počet 40/80/120…
 6. Tlačová zostava – vyberte z roletového menu správny formát vášho hárku s etiketami.
 7. Pokračovať od štítku – hodnotu inú ako 1 použite vtedy, ak ste váš posledný vytlačený hárok nezaplnili celý a chcete využiť zvyšné štítky. Príklad: pri poslednej tlači ste vytlačili na hárok iba 10 etikiet, hoci hárok ich obsahuje 40. Pred najbližšou tlačou preto zvoľte pokračovať od štítku č. 11.
 8. Tlačiť – podľa nastavenej predvoľby tlače zobrazí náhľad v prehliadači / uloží PDF / vytlačí na tlačiareň
 9. Zatvoriť a uložiť nastavenia – okno bude zatvorené a aktuálne nastavenia budú uchované do budúcnosti
 10. Zatvoriť bez uloženia nastavenia – okno bude zatvorené a aktuálne nastavenia nebudú uchované.

Odporúčanie: prvú tlač po nastavení vytlačte na obyčajný papier a priložte k vášmu hárku s etiketami pre kontrolu správnosti tlače a prípadných presahov. Na etiketový papier tlačte až v prípade, ak nastavenia súhlasia

Revidované vo verzii IG 3.27.14