Zapojenie knižnice do Infogate

Databáza kníh je otvorená všetkým knižniciam, ktoré majú záujem pridať svoje bibliografické záznamy. V InfoGate privítame každú knižnicu bez ohľadu na jej typ, veľkosť, geografickú polohu alebo používaný knižnično-informačný systém. Knižnici nevznikajú zapojením sa ani účasťou v projekte žiadne finančné náklady smerom k zriaďovateľovi projektu – spoločnosti SVOP spol. s. r.o.

Prečo by sa knižnica mala pridať?

Databáza kníh predstavuje zhmotnenie vízie o vzájomnej spolupráci a spájaní knižníc. Svojou účasťou sa knižnica stáva časťou väčšieho celku a môže svojim čitateľom ponúkať nové a kvalitnejšie služby. Viaceré online katalógy nedisponujú pokročilými funkciami ani funkciami OPACov 2.0, vďaka účasti v InfoGate môže knižnica tieto funkcie svojim používateľom priniesť.  Záznamy v databáze kníh sú indexované vyhľadávačom Google.

Prostredníctvom vyhľadávania konkrétneho dokumentu v tomto vyhľadávači sa tak čitatelia môžu dostať až do OPACu jeho materskej knižnice (o funkcii dostupnosť v knižniciach podrobnejšie píšeme v Hľadám knihu v knižnici. Ako zistím, kde ju majú?).

Pre knižnice, ktoré sú z jedného regiónu (mesta) vieme vytvoriť menšie databázy kníh daného mesta či kraja, tzv. súborné katalógy. S väčším počtom knižníc môžeme pre knižnice pripraviť ďalšie spoločné funkcie (MVS a pod.).

! Zároveň je v zozname vidieť aj vzdialenosť knižnice od používateľa, ak knižnica dodala adresu a používateľ si aktivoval svoje súradnice. vo svojich nastaveniach → základných údajoch !

Ako môže knižnica pomôcť pri zviditeľňovaní databázy InfoGate?

Každá zapojená knižnica sa môže aktívne podieľať na zviditeľňovaní databázy kníh. Ideálnymi prostriedkami sú novinky a oznamy na svojich webových stránkach alebo facebookovom profile. Rovnako môže pridať do svojho OPACu odkaz na InfoGate, napríklad prostredníctvom loga. Ďalšie informácie s možnosťou stiahnutia loga nájdete na stránke Podporte Infogate.
Databáza kníh má aj svoju stránku na sociálnej sieti Facebook, ktorú môže knižnica zdieľať https://sk-sk.facebook.com/Infogatesubornykatalog. Využívame propagáciu aj  prostredníctvom reklamy na tejto sieti. O spustení ostrej prevádzky by sme širšiu verejnosť radi informovali aj prostredníctvom tlačovej správy.

Ako funguje zber bibliografických záznamov z knižníc?

Zjednodušene môžeme povedať, že princíp fungovania poskytnutia a zberu dát funguje nasledovne: na serveroch jednotlivých knižníc zapojených do projektu funguje aplikácia OAI Provider, ktorej úlohou je „pripraviť“ bibliografické záznamy z knižnicou využívaného bibliografického formátu do formátu XML a vystaviť ich na zber. Na strane databázy je spustená aplikácia OAI Harvester, ktorá sa v pravidelných intervaloch snaží o stiahnutie XML súborov a ich vloženie do súbornej databázy. Množina stiahnutých záznamov prejde ďalším spracovaním a následne je uložená do spoločnej databázy.

Podmienky zapojenia knižnice do databázy InfoGate

Účasť je potrebné vyjadriť súhlasom so zapojením, ktorý definuje podmienky prístupu a záujemcom ho pošleme na vyžiadanie. Knižnica musí disponovať aplikáciou OAI-PMH Provider, ktorú by si mala obstarať od dodávateľa svojho knižnično-informačného systému. Pre priamy prístup k záznamom z InfoGate do lokálneho online katalógu, je ďalej potrebné, aby boli záznamy prepojené linkou OpenUrl. V opačnom prípade bude smerovať linka zo záznamu v InfoGate iba na úvodnú stránku OPACu knižnice namiesto do detailu záznamu. Po prvotnom stiahnutí všetkých bibliografických záznamov a ich prevode do databázy InfoGate, sú bibliografické záznamy z knižnice aktualizované v dohodnutom časovom intervale, zvyčajne raz za 24 hodín. Aktualizáciou sa rozumie stiahnutie nových záznamov, zmien alebo odstránenie vymazaných záznamov.

Informácie pre knižnice využívajúce KIS Dawinci

Pre používateľov knižnično-informačného systému Dawinci je zapojenie knižnice do InfoGate takisto výhodné. Od určitej verzie OPACu, sa napríklad aktualizujú a zobrazujú obálky z InfoGate aj v OPACu danej knižnice, a to automaticky.