Zoznam kníh, alias katalóg kníh knižnice, obsahuje všetky zaregistrované, alebo inak povedané vložené knihy knižnicou.

Prístup k zoznamu kníh

Do zoznamu kníh sa dostanete prostredníctvom:

  • ľavého menu (zoznam kníh),
  • cez rýchly prístup z pracovnej plochy, blok katalóg (zoznam kníh),
  • cez horné menu funkcia zoznamy a zvolením možnosti zoznam kníh

Úvodná stránka

Pokiaľ sa vo vašom zozname nenachádza zatiaľ žiadna kniha uvidíte informáciu, o tom, že váš zoznam je prázdny, a tiež video manuály, ktoré slúžia ako pomoc pri pridávaní kníh do knižnice.

! Akonáhle pridáte do vašej knižnice knihu, tento text sa vám už viac nebude zobrazovať. !

Vytvorenie katalógu kníh

Ako sme spomenuli vyššie, pri založení knižnice je váš zoznam kníh prázdny. Knihy môžete pridať do zoznamu / katalógu dvomi spôsobmi:

! Vždy dajte prednosť vyhľadaniu knihy. Predídete tak vytváraniu duplicít !

Vyhľadávanie kníh v katalógu knižnice

Vyhľadávanie kníh môžete použiť nielen na dohľadanie knihy, ale aj na pridanie knihy do vašeho fondu kníh.

Po naplnení knižnice požadovanými titulmi už môžete na vyhľadávanie využívať aj univerzálne pole v hornej lište. Toto pole vyhľadáva primárne vo vašom zozname kníh vašej knižnice. Tu máte k dispozícii jednoduché hľadanie a aj rozšírené hľadanie.

Knihu, ktorú chcete pridať do vášho zoznamu kníh, použite funkciu Vyhľadať a pridať knihu.

Po vykonaní vyhľadávania sa zobrazí zoznam výsledkov. To, v ktorom zozname ste vyhľadávali vidíte aj v hornej časti .

! Prostredie, v ktorom sa aktuálne nachádzate, tu bude vyznačené zelenou a môžete sa medzi nimi preklikávať !

Výsledok hľadania – skratka vašej knižnice

Výsledok hľadania – Infogate

Výsledok hľadania v Infogate je v tomto prostredí rozdielny v tom, že pri jednotlivých záznamoch, ktoré nemáte pridané vo svojej knižnici, je ikona plus, ktorou môžete pridať knihu do vašej knižnice.

Záznam knihy, ktorú už máte pridanú do vašej knižnice, nebude obsahovať ikonu plus, ale ikonu BL a ikonu ceruzky.

Ikona BL – je informačná a oznamuje, že kniha je už pridaná vo vašej knižnici.

Ikona ceruzky – znamená, že môžete upravovať vlastnosti titulu.

Záhlavie zoznamu kníh

Hlavnú časť zoznamu kníh tvoria knihy, ktoré máte pridané vo svojej knižnici. Nad ústrednou časťou máte informácie o zozname kníh a funkcie, ktorými môžete zmeniť zobrazenie zoznamu kníh.

Funkcie, ktoré máte k dispozícii v tomto prostredí fungujú rovnako, ako sme ich popísali v článku Zoznam kníh. Preto sa nebudeme venovať všetkým, ale popíšeme len tie, ktoré sú odlišné v prostredí Biblib.

Počet nájdených záznamov

Zobrazovaný počet nájdených záznamov je informácia, koľko máte aktuálne pridaných kníh.

! Pre aplikáciu Biblib – sa zobrazuje celkový počet záznamov v knižnici. !

Zoraďovanie záznamov

Záznamy sa prioritne v Biblib zoraďujú zostupne podľa dátumu pridania. Ak si želáte zoradiť záznam inak, systém ho dovoľuje zoradiť podľa: relevancie, názvu vzostupne, názvu zostupne, dátum pridania vzostupne, dátum pridania zostupne, rok vydania vzostupne a rok vydania zostupne.

Filtrovanie

V ľavej časti stránky nájdete filtrovanie, ktoré môžete pre svoj zoznam kníh využívať. Princíp fungovania filtrovania je podrobne popísaný v článku Filtrovanie. V tomto prostredí sú však odlišné kategórie, ktoré môžete využívať pri filtrovaní.

V Biblib môžete využívať nasledovné kategórie filtrovania:

  • Autor,
  • Rok vydania,
  • Jazyk,
  • Kľúčové slová,
  • Žánre,
  • Umiestnenie – túto kategóriu filtrovania budete môcť využívať len vtedy, ak budete mať pri jednotlivých pridaných záznamoch kníh vyplnený údaj o umiestnení knihy.

! Po aplikovaní filtrov, filtrujete len záznamy vo vašom zozname kníh. !

! Pozor! Ak nebudete vyhľadávať a filtrovať vo svojej knižnici, ale už v celej databáze Infogate (napríklad pri vyhľadávaní knihy, ktorú chcete do vašej knižnice pridať), nastáva aj zmena filtrov. V takom prípade už budete využívať filtre Infogate, nie Biblib.!

Päta stránky

V päte stránky Infogate sa nachádzajú všetky dostupné informácie ohľadom prevádzky stránky:

Revidované vo verzii IG 3.22.05